چینی ها به پیش بینی ناپذیری آلرژی دارند

این موضعگیری به نحوی آمادگی چین را برای به چالش طلبیدن نظم موجود اقتصاد جهانی نشان داد، اقتصادی که پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آن را در قالب نظم نوین جهانی در عرصه اقتصاد با تکیه بر اصول لیبرالیسم بنیان نهاده بود. 3ـ خانوادهها به دلیل تضعیف روابط خویشاوندی، به سوی سرگرمیهای نوین و لذتهای جایگزین کشیده میشوند. این غرض با تشویق و دعوت خانوادهها به کم کردن هزینههای مربوط صورت گرفت. دولتهای رفاه یا همان دولتهای حداکثری، کوشیدند که در همه عرصههای مربوط به زندگی شهروندان وارد شده و اغلب حوزههای زندگی آنان را مدیریت کنند. این تحرکات اقتصادی، دیر یا زود، پویایی نظامی و سیاسی در میان متحدان و شرکا را تغییر خواهد داد. به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که وجود داشت، مردم اوضاع زندگی مناسبی نداشتند و آماده پذیرش تغییر و تحولات اساسی و اصلاحات عمیق سیستم بودند. برای اقتصاددانانی که به محدود کردن نقش دولت در اقتصاد بازار اعتقاد دارند، تجربه در چین حاکی از نقش مهم دولت در انجام اصلاحات نهادی و اجرای سیاستهای اقتصادی برای مقابله با اوضاع بحرانی است. شهرنشینی یا مهاجرت، فقط پدیدهای مکانی، حاکی از تحرک جغرافیایی نیست؛ بلکه شهرنشینی مستلزم رفتارهایی معین و ساختارهای فرهنگی ـ اقتصادی و اجتماعی متفاوت و مشخص است.

تحلیلهای انجام شده بر مبنای یک گزارش امنیتی دولت چین حاکی از این است که در سال 2020 حدود 10 میلیون نوزاد در چین متولد شدهاند که این رقم در مقایسه با نوزادان متولد شده در سال قبل از آن 15 درصد کاهش نشان میدهد. مجموع تجارت چین و كشورهای عربی در سال ۲۰۰۵ به ۳۸/۴۶ میلیارد دلار رسید كه نسبت به سال قبل از آن رشدی معادل ۳۹ درصد را نشان میدهد. این سیاست، که برای چندین دهه شکست خورده و در دولت بایدن نیز اساساً تغییری نکرده است، نیاز به توجیهی برای جبران ویژگیهای آشکارا مذموم آن دارد. طبق گزارش تحلیلگران غربی، حجم مصرف آمریکاییها که با این فرهنگ خو گرفتهاند بسیار بالاست؛ به طوری که در دهه آینده با آنکه چینیها و هندیها هر کدام 10 برابر آمریکاییها به جمعیت کره زمین اضافه میکنند، اما فشاری که از جانب آمریکاییهای امروزی بر طبیعت زمین وارد میشود، بیشتر از آن مقداری است که مجموع چینیها و هندیها وارد میکنند.

صنایع تبلیغاتی ـ تجاری گسترده، عملاً مردم را تحت فشار روانی نهاده و مصرف آنها را بسیار شدت و سرعت بخشیده است. اصالت بخشیدن به لذت، تنوع و فزونخواهی – در مقابل مفاهیمی مانند قناعت- باعث شد که مصرف و مصرفزدگی به فرهنگ رایج مردم بدل شود. مسایل فوق و امور مشابه آنها باعث میشود که مباحث کنترل جمعیت اهمیت بیشتری پیدا کنند. سفر وزیر امور خارجه ایران در خلأ اتفاق نیفتاد، بلکه در چارچوب یک سلسله گفتگوهای سطح بالا در همان هفته با بحرین، عربستان سعودی، کویت، عمان، ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس انجام شد. به عبارت دیگر کنترل جمعیت به یک عادت برای او تبدیل شده است. دولت رفاه برای رساندن افراد خانواده به حداکثر آسایش – براساس آموزههای فردگرایانه- با پاره پاره کردن مسئولیتهای خانواده، اکثر آنها را خود بر عهده گرفت. امر اخیر تاثیر غیرمستقیم دولت رفاه بر برنامههای تنظیم خانواده به حساب میآید. راهبرد مهم آن هم کنترل جمعیت و دعوت خانواده به جلوگیری از بارداری و تنظیم زاد و ولد بود. رفتار زناشویی براساس الگوی برابری، خود به خود برتعداد فرزندان و فاصلهگذاری بین بارداریها اثر کرده، و موجب تنظیم خانواده و کاهش جمعیت میگردد.

عواملی بودند که به خودی خود به کاهش جمعیت در کشورهای غربی انجامید. ژانگ گفت: نرخ زاد و ولد در جاهای دیگر از جمله تایوان و کانادا در حال کاهش است، اما دولت دخالت نمی کند در واقع، برخی از کشورهای پیشرفته برای دستیابی به افزایش نرخ زاد و ولد نیازی به مداخله ندارند، زیرا آنها خدمات پزشکی و آموزشی رایگان ارائه می دهند. بر همین اساس است که کشورهای توسعه یافتهای که با رشد منفی جمعیت مواجه شدهاند نتوانستهاند با تبلیغات، مردم را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند و ناچارند مهاجرین و پناهندگان را با سهولت بیشتری بپذیرند. به نظر میرسد که در چنین فرضی با تیغ دو دمی مواجه هستیم و انتخاب هرطرف، پیامدها و لوازم خاص خود را به دنبال دارد. دولتها باید این جمعیت را تعلیم داده و مشغول نگهدارند، در حالی که آنان از نظر اقتصادی در آن سنین مولد نیستند. دلیل این مسئله هم آن است که ترغیب مردم به ازدواج و بچهدار شدن با وجود ساختارهایی که همه به کاهش جمعیت دعوت میکنند، کار آسانی نیست. عرضه بالای نیروی کار در چین، یکی از مزیتهای اصلی آن در رقابت جهانی بوده است که بهواسطه کاهش هزینه تولید کالاها، امکان نفوذ کالاهای چینی را در سراسر جهان، فراهم آورده است؛ بنابراین، جبران پیری جمعیت، فقط یک دغدغه جمعیتی برای سیاستگذاران چینی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید