وظایف و سیاست ها

همچنین باید مدل و الگوی رشد اقتصادی را در کنار هوشمندسازی سامانهها پی بگیریم و عاملیت و عنصر پایدار رشد اقتصادی برخاسته از مسیرهای پایین به بالای اقتصاد شکل گیرد. لازم به ذکر است، پژوهشنامه اقتصاد کلان سرقت ادبی را بررسی می کند و با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می­باشد و از آیین­نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید. تعداد اعضای هیأت علمی دانشکده 48 نفر بوده و تعداد اساتید مدعو 36 نفر می باشند. مرور مجدد آمارهای ارائه شده در بخشهای مذکور، ما را به این نتیجه رهنمون میسازد که به جز صلح دائمی، هیچ عاملی مؤثرتر از انتقال گسترده، سریع و کارآمد، اطلاعات علمی و فنی، نمیتواند در نیل به اهداف توسعة جوامع رو به رشد سهیم باشد و نیز به جهانیان برای بهرهمندی از یک زندگی متعالیتر کمک کنند. واقعاً هرکدام در بخشهای مختلف که هستید کمک کنید، هم در زیر مجموعههای خودتان، هم آنها که، هم در حوزهی نفوذ خودتان. خاندوزی اضافه کرد: سال 1400 دوره انتقال دو دولت بود از همین رو بخش زیادی از فرصتها از دست رفت اما اقداماتی شروع شده که در ماههای آینده به ثمر خواهد نشست؛ همچنین در 5 ماه گذشته تمام شاخص های سطح عمومی در اقتصاد به درجه قابل توجهی رشد داشته و امیدواریم همین روند در سال 1401 پیش برود.

بحران اقتصادی به معنای پیدا شدن اضافه تولید یعنی پر شدن بازار از کالاهایی است که مشتری قدرت خرید آن ها را ندارد. لحاظ شده است که ارزان شدن تولیدات و رقابت در عرصه تولید و رقابت در نوآوری و فناوری در اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. آذرماه امسال، سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در جلسه تقدیم بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگیری کردهایم و باید نگاه ملی به بودجه ۱۴۰۱ داشت و این میزان رشد را در نظر داریم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهرهوری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایهگذاری این رشد را محقق خواهد کرد. فصلنامه علمی -تخصصی تحول در علوم انسانی در راستای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و معرفی بهترین دستاوردهای علمی با رویکرد بین رشته ای است. تمام نوسانات در خط مشی های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بازتاب مرزهای نامشخص میان عناصر ایرانی، اسلامی و مدرن در هویت فرهنگی ایران است.

همچنین این خط زمانی، مرزی میان فعالیتهای داخلی و خارجی است. وزیر اقتصاد گفت: باید الگوی افزایش درآمد و رونق در اقتصاد ملی مبتنی بر نظارتهای سامانهای بر خط و هوشمند باشد و به سمت اقتصاد تحریم ناپذیر برویم. خاندوی ادامه داد: ما ناچاریم اگر میخواهیم به سمت اقتصاد تحریم ناپذیر برویم باید به سمت هوشمند سازی حرکت کنیم. وی گفت: اگر بتوانیم روش های تأمین مالی که مردم در آن مشارکت می کنند را فراهم کنیم بودجه دولت سقف حرکت ما نخواهد بود اگر مشارکت مردم را در اداره بنگاههای اقتصادی و نظارت مردم را در نظارت بنگاههای اقتصادی بیاوریم فقط رشد اقتصادی چند درصدی نداریم بلکه شکل متفاوتی خواهد بود. وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما چارهای جز اینکه مردم را عنصر اصلی نظارت بر شرکتهای دولتی انتخاب کنیم نداریم و باید هزینههای آن را بپردازیم اگر این الگوها بین دولت و بازیگران بخش عمومی مورد توافق قرار گیرد و حرکت هماهنگی داشته باشیم خروجی های خوبی داریم.

این رشته به عنوان یک زمینه (رشته ) کاربردی از علم اقتصاد محسوب می شود و اساسا ساختار نظری خود را از 4 حوزه سنتی اقتصاد،یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار و تأمین مالی عمومی ترسیم می کند 1( P. , 2001 , ( Handbook in Health Economics .در تعریف دیگری به نظر جامع تر میباشد اقتصاد سلامت این گونه تعریف شده است:” مطالعه وبررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند و نحوه ترکیب این منابع با هم برای تولید خدماتی معین بطوری که به بالاترین درجه بهره دهی و کارایی برسند” . بر اساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399، نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی به عنوان نشریه ای علمی با رتبه ب شناخته شد. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در آبان ماه 1400 در تهران برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید