وظایف و سیاست ها

مفهموم اینترنت اشیا برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط “کوین اشتون” بیان شده است، اما عموم افراد تا دهه اخیر امکان استفاده از این فناوری را نداشتند. سال تبادل دولتها و دستبهدستشدن قدرت بود؛ و این کار با آرامش، با نهایت امنیّت در کشور انجام گرفت و بحمدالله یک حلقهی جدید از سلسلهی طولانی مدیریّت کشور پدید آمد. مسئلهی اساسیِ اقتصاد برای کشور ما و ملّت ما یک مسئلهی مهم است؛ در اواخر سال ۹۲ بحمدالله یک زیرساخت فکری و نظری برای حماسهی اقتصادی به وجود آمد؛ سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» اعلام شد و زمینه آماده است برای اینکه انشاءالله تلاش لازم در این باب انجام بگیرد. حماسهی سیاسی بحمدالله در عرصههای مختلف به بهترین وجهی صورت گرفت؛ هم در انتخابات، هم در راهپیماییهای بزرگ، هم حضور مردم در عرصههای مختلف و فعّالیّتها و تلاشهایی که از سوی مسئولان و از سوی مردم در طول سال انجام گرفت. تلاشهایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار بزرگی که باید در زمینهی حماسهی اقتصادی انجام بگیرد، همچنان در پیش روی ما است و ما موظّفیم که این حماسه را به وجود بیاوریم.

بنابراین ترجیح تولید داخلی یکی از کارها است. ابژه ی بیگانه یعنی غرب و به خصوص امریکا به موجودی دیو سرشت و اهریمن صفت تبدیل شده بود که روح ایرانی را مسخ کرده است.مولفه های محیطی و ایدئولوژی ایران ایجاب می کرد که غرب ستیزی به عنوان هنجارهای واقعی جمهوری اسلامی تلقی گردد گروه­های سیاسی متنوعی که در دوران بعد از پیروزی انقلاب در صحنه سیاسی کشورظهور یافتند، دارای گرایشات غرب ستیز بودند. ۷۷ درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کرده بودند و این نامزد حزب محافظهکار «قدرت مردم» با کسب بیش از ۱۶ میلیون رای، معادل ۴۸.۵ درصد آراء به پیروزی رسید. همچنین در صورت یکپارچگی اطلاعاتی اگر در قسمتی از داده ها و برنامه ها تغییراتی رخ دهد، پیامد آن در سرتاسر سیستم اعمال شده و سیستم باتوجه به شرایط جدید بهینه می گردد. من شرح خواهم داد که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛ میتواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینهی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ میتواند مشکلات را برطرف کند؛ درعینحال پویا هم هست؛ یعنی ما این سیاستها را به صورت یک چهارچوب بسته و متحجر ندیدهایم، قابل تکمیل است، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برههای از زمان پیش بیاید؛ و عملاً اقتصاد کشور را به حالت “انعطافپذیری” میرساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانههای گوناگون – که اشاره خواهم کرد – برطرف میکند.

امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار وسیع شده است و بسیاری از جنبه های محاسباتی و فناوری را دربر می گیرد و نسبت به قبل شناخت این اصطلاح آسان تر شده است. اگر یک نگاه گذرا به مقالات و آموزشهای سایت داشته باشید با محتوای بسیار زیاد و متنوعی آشنا خواهید شد، اینها تنها بخش کوچکی از مباحث مرتبط با آیتی و فناوری هستند. من این بخش را جمع بندی کنم. من عرض میکنم: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم ساختن پایههای اقتصاد، یکی از وظایف عمومی امروز ما است و همه میتوانند در آن نقش ایفا کنند، هم مسئولین و مسئولین قوای سهگانه، هم آحاد مردم، هم کسانی که دارای مهارت کارند، هم کسانی که دارای سرمایهاند، هم صاحبنظران. من چند سال قبل از این در سخنرانی اول سال، به تفصیل دربارهی این صحبت کردم. یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری است؛ نرمافزاری مثل این سیاستهای اصل ۴۴، سند چشمانداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساختهای گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینههای بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّتهای یک کشور است. سالی که گذشت، اعلام شده بود که سال «حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی» است.

یک کابینت نگهداری پروندهها یک سیستم اطلاعات در شکل ابتدایی است. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با همکاری انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر میشود. حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود. بهرهوری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حدّاکثر استفادهی بهینه بشود؛ کارگر که کار میکند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهرهوری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را که انجام میدهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. کاهش میدهد. یکی دیگر از منافع تجارت الکترونیک کاهش هزینه مبادلات است. کارشناسان معتقدند که به صرف وجود برخی خطرات نمی توان از کارایی بالا و دستاوردهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی چشم پوشید و استفاده از آن را برای سود بردن از گردونه تجارت جهانی الزامی می دانند و معتقدند استفاده از این فناوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی برای پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است.

دیدگاهتان را بنویسید