نگاهى به مفهوم سیاست

اما به راستی دلیل حضور کمرنگ زنان در سیاست چیست؟ شاید دلیل این امر نگاهی باشد که حضور زنان در عرصههای سیاسی را معادل با ایجاد مشکلاتی در زندگی شخصی و خانوادگی میداند. رئیسی، اظهار داشت: به طور طبیعی، وقتی شرکتهای بزرگ و بانکها در اقتصاد و تولید مولد فعال شوند، بخش خصوصی نیز به افزایش حضور در این عرصه ترغیب میشود. در اوایل انقلاب و به دنبال خروج لیبرال­ها از عرصه سیاسی و انفعال سایر گروه­های غیر مذهبی در تأثیر­گذاری بر روند سیاست­های داخلی و خارجی، و رادیکالیزه شدن روند انقلاب در پی جنگ تحمیلی، صدور انقلاب و رویارویی کشور با قدرت­های منطقه­ای و بین­المللی و اولویت ضرورت های ایدئولوژیک و اسلامی بر منافع ملی، رویکرد سیاست خارجی ایران معطوف به تغییر در قواعد و ساختارهای نظام بین الملل بود. ما در مواردی همچون بیاساس بودن آشکار درخواست و یا به صورت آشکار از حد فراتر بودن آن و یا لزوم افشای اطلاعات درباره سومشخصها حق داریم از انجام درخواستها خودداری کرده و یا با بخشی از درخواستها که استثنایی اعمال شده باشد موافقت و یا در غیر این صورت طبق قوانین قابل اجرا حق چنین کاری را داریم.

جمهوری اسلای ایران در روابط بین المللی خود غالبا اصل تفکیک پذیری ارتباطات را اعمال کرده و روابط سیاسی فرهنگی تجاری نفتی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کرده است. بررسیهای این گزارش نشان میدهد که با فرض آنکه بانک مرکزی در سال۱۴۰۱ بتواند با اجرای مصوبه کنترل ترازنامه و سایر ابزارهای خود نرخ رشد نقدینگی را حدود ۲۷درصد نگه دارد، در این صورت پیشبینی میشود در سال آینده مجموع تسهیلات قابل پرداخت میانمدت و بلندمدت شبکه بانکی حدود ۲۰۰۰هزارمیلیارد تومان باشد که با در نظر گرفتن سهم حدود۴۰درصدی برای تسهیلات امهالی، حدود ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان آن قابل برنامهریزی است. بنابراین مجموع تسهیلات تکلیفی در مصوبه کمسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱، معادل ۱۱۶درصد تسهیلات قابل برنامهریزی کل نظام بانکی و ۱۴۵درصد تغییرات مانده تسهیلات در سال۱۴۰۱ (تزریق خالص پول جدید به اقتصاد) است. 4-2- اعطاء تسهیلات(وجوه ادارهشده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی بااولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعة مناطق کمتر توسعهیافته. اما عموم مردم این طور تصور میکنند که ورود به عرصه فعالیتهای سیاسی هزینههایی دارد؛ لذا زنان کمتر به سراغ سیاست میروند و ریسک حضور در این عرصه را نمیپذیرند؛ چراکه ممکن است مشکلاتی برای فعالیتهای اجتماعی آنان به وجود بیاید.

این اقدام به این جهت صورت گرفت که زنان تشویق شوند در لایههای بالاتر حزب ورود پیدا کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین در این گفت و گوی تلفنی اظهار داشت: مذاکرات وین در نقطه حساسی قرار دارد و اکنون آمریکا و ایران در تبادل پیام ها باید انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند و تلاش نمایند بر محدودیت زمانی غلبه کنند. نویسندگان باید تمامی منافع مالی / وابستگی هایی که مقاله را تحت تاثیر قرار داده است افشا کنند. در همین جا به طور ضمنى خوب است توجه دهیم که با کمى دقتبه سادگى مىتوان دریافت که تعریف سیاست «به علم فرمان روایى دولتها»- با مشخصه هایى که در بالا براى آن ذکر کردیم و توضیحاتى که درباره دولت از دید تعریف کننده آن دادیم متاثر از جنبههاى ارزشى و مکتبى است; یعنى تعریفکننده، ارزشهاى مورد نظر خود را در این تعریف ملحوظ داشته است; چراکه، دولت از دیدگاه تعریف کنندگان متاثر از بینش خاصى است، مفهوم خاص خود را دارد و ارزشهاى ناسیونالیستى – به عنوان اصلىترین ارزشهاى جهت دهنده – در آن ملحوظ شده است; در حالى که هستند مکتبهایى که ارزش ناسیونالیستى را به عنوان ارزش اصلى مطرح نمىکنند; بلکه ارزشهاى والاتر را باوردارند که ارزش ناسیونالیستى تحت قید و بند آنها قرار مىگیرد و با قرار گرفتن در جهت و قالب و حد و حدود خاصى که مقتضاى آن ارزشهاى بالاتر است، دیگر نمىتواند مطلوب ذاتى، هدفنهایى و ارزش مطلق باشد.

آنها با حساسیت و با دقت بالایی تحولات را رصد میکنند و از دولت پاسخگویی و رفع موثر تحریم ها و حفظ توان بالای هسته ای صلح آمیز را مطالبه میکنند. «امضای اسناد متعدد با همسایگان بدون اجرایی شدن آنها صرفاً از جایگاه ایران در منطقه خواهد کاست. یعنی آنکه دولت به ارائه گزارشهای منظم، با مقاطع زمانی کوتاه و بر اساس معیارهای مشخص بستر اجرایی لازم این نظارت را نیز فراهم میکند. ۱۱.ارتباط مستمر با مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر مراجع مرتبط و اجرای خط مشیها، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی وزارتخانه و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله. مگر نه اینکه پس از انقلاب، نامزدهای ریاست جمهوری همواره از زنان به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیروزی خود یاد میکردند و در نطقهای خود، شعار “وزیر زن” سر میدادند؟ انسان از بخشهای مختلف زندگی خود از لذتهای متنوعی بهرهمند میشود و این لذت است که غنای حیاتی لازم را برای زندگی تأمین میسازد و بهتعبیر عرفی انسان را شارژ میکند. چنین مقالاتی باید برای بررسی به سایر ویراستاران سپرده شود. در چنین شرایطی دولت سعی خواهد کرد که زمینه مشارکت فعالانه سایر نهادها را همجهت با سایر سیاستهای کلان حمایتی خود فراهم کند. ۱۴. تهیه و ارائه ضوابط ، برنامه ها ، دستورالعمها و سایر طرحهای آموزشی در جهت توسعه آموزشهای منابع انسانی بخش فرهنگ وهنر.

دیدگاهتان را بنویسید