فناوری اطلاعات و بهینهسازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

مبدأ پیدایش این فناوری ایالات متحده آمریکا است که گسترهٔ بزرگی از حسگر دود تا راکتورهای هستهای، و سلاح هستهای که برخی از کشورها از آن استفاده میکنند. این اطلاعات، که در قالب فرمها و اسناد در اختیار قرار میگیرد، نوعاً در پایگاههای دادهای حل مسئله جای میگیرند تا به سرعت در دسترس تکنسینهایی که با مسائل مشابه سرو کار دارند، قرار گیرد (رادینگ، 1383: ص71). ٣٠. بررسی و نظارت بر علائم، نشانهها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه و تشویق و حمایت از استفاده از نقوش ملهم از هنر اسلامی و ایرانی و ثبت و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار یاد شده و تشکیل جلسات شورای ذیربط در استان و ابلاغ پیگیری مصوبات آن. ۳. تدوین سیاست­ها و ضوابط حمایت از فعالیت مؤسسات فرهنگی، جلسات و مکاتب قرآن و عترت مردمی و هدایت و نظارت بر آن ها. سپس موضوع بههمراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیونها در جلسة کمیسیون نظارت مطرح میشود. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک سال همهی مشکلات را حل کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامهریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانههای آن را مشاهده خواهیم کرد.

مسئولیت شاغلین این زمینه شامل مدیریت شبکه، ساخت و نصب نرمافزار میباشد و از دیگر مسئولیتهای آنها میتوان به برنامهریزی و مدیریت چرخهی فناوری یک سازمان که طی آن نرم افزار و سخت افزار ارتقا، نگه داری و جایگزین میشوند، اشاره کرد. آنها موضوعهایی همچون حفاظت شبکه، قابلیت اطمینان، سازمانهای سخت افزاری، پروتکل ها و نگهداری و تعمیرات را موارد حائز اهمیت در حوزه ارتباطات در شبکه دانسته اند. نشریه در نظر دارد بر اساس ماده 2 بند 6 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری شماره عتف-آ-3104 مورخ 98/02/02 از شماره بهار و تابستان 1398 مقالات پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد منتشر نماید. ما پیشنهاد هم کردیم، قبول هم کردند، کارهایی هم دارد انجام میگیرد؛ منتها باید این کارها محسوس بشود، باید اینها دیده بشود. گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کردهاند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینهی بخشنامهها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفهی ما است؛ که من انشاءالله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد.

من چند کار را اینجا ذکر کردهام که این کارها باید در زمینهی «اقدام و عمل» انجام بگیرد. اقتصاد کار (انگلیسی: Labour economics)، بهدنبال درک کارکرد و پویایی بازارهای کارمزدیست. منشأ یکی از چالشهای اساسی آن، درک نادرست از نسبت توسعه سیاسی باسیاست مدرن است. با بکار گیری چار چوب مدیریت تغییر، تعیین تاثیرات فناوری جدید امکان پذیر بوده ونگرش مثبتی نسبت به سیستم جدید ایجاد خواهد گردید . متخصصان IT معمولاً در یک محیط تجاری کار می کنند که شبکه ها و سیستم های رایانه ای داخلی را نصب می کنند. این 4 ستون، پایه و مبنای هر سیستم مدیریت دانش را تشکیل میدهد. هر کاری کنید باید تابع حفظ آن قدرت و تدبیر باشید. فعّالیّتهای دولتی -فرض کنید فلان معاملهای که در فلانجا انجام میگیرد- باید مشخّص بشود که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد؛ این را ما به مسئولین عزیزمان تذکّر دادیم که فلانجا شما دارید فلانچیز را میخرید یا فلانچیز را معامله میکنید، خیلی خب، در صحنهی عرصهی اقتصاد مقاومتی، این معامله در کجای این جدول عظیم قرار میگیرد؛ باید مشخّص بشود. یک خصوصیّت بسیج، گسترهی حضور است که این را باید حفظ کرد؛ در عرصهی نظامی، در عرصهی علمی، در عرصهی هنری -خب شهید آوینی یک بسیجی است؛ فرض بفرمایید فلان هنرمندِ متعهّدِ علاقهمند، چه در عالم هنرهای تجسّمی، چه در شعر، چه در ادبیّات و امثال اینها، این یک بسیجی است- چه در فنّاوری، چه اخیراً در مسائل اقتصادی که بنده هم به دولتیها سفارش کردم و گفتم بسیج داوطلب است که در اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کند و نقشآفرینی کند.

یک جنگ است، قرارگاه لازم دارد، قرارگاه هم فرمانده لازم دارد. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی جنگ است؛ حالا در آن توپ و تیر و تفنگ نیست امّا ابزارهای خطرناکتر از توپ و تفنگ وجود دارد. تبادل اطلاعات Communication: هرنوع عملیاتی که برروی اطلاعات در مسیر فرآیند تولید، ذخیره و بازیابی اطلاعات انجام شود تبادل اطلاعات یا به تعبیر من انتقال اطلاعات محسوب می شود. به عبارت دیگر، داده ها باید به گونه ای ذخیره گردند که از طرفی از ذخیره سازی زائد آنها در جاهای مختلف اجتناب شود و از طرفی دیگر دستیابی به هر حالت دلخواه (اعم از جستجو یا گزارش) را تسهیل سازند. معاون وزیر نفت با بیان اینکه تولید و انتقال فناوری یک سوی سرمایهگذاری است، گفت: از طرفی باید بدانیم که چقدر از این فناوری انتقال دادهشده را میتوانیم جذب کنیم و این مسئله است که باید قرص و محکم دنبال شود. بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید