سیاست های کلی نظام

سیاست پولی انبساطی: سیاست هایی هستند که با افزایش عرضه پول در جامعه سعی در بهبود شرایط اقتصادی دارند. در چنین شرایطی بانک مرکزی اقدام به عرضه پول می کند تا شرایط رکودی را مهار کند. فرهنگسازی هم لازم است، اقدام عملی هم لازم است. واقعاً نمیشود ما کار اقتصادیِ درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنی است. واقعیت آن است که نوشتههای مرتبط با شکست توسعه سیاسی، چه آنها که به عامل خارجی پرداختهاند و چه آنهایی که به عوامل داخلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بهعنوان موانع توسعه سیاسی پرداختهاند، بهوفور یافت میشوند، اما کمتر نوشتهای یافت میشود که به نقش منفی و یکجانبه تئوری پردازان و طرفداران توسعه سیاسی در ناکامیهای دموکراسی سازی و ایجاد و استمرار جامعه مدنی پرداخته باشد و فارغ از فرافکنیهای معمول، تأثیر تاریخی آرمانگرایی سیاسی بدون توجه به واقعگرایی سیاسی را موردبحث و بررسی قرار داده باشد. ۳. بررسی و انجام کلیه امور حقوقی وزارتخانه و ارائه مشورتهای حقوقی در انعقاد موافقتنامهها، تنظیم قرار دادها و موارد نظیر. سیاست پولی انبساطی بیشتر در شرایط رکودی مورد استفاده قرار می گیرد. ساست مالی نیز مثل سیاست پولی دو نوع است: سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی. سیاست های پولی دو نوع اند: سیاست پولی انبساطی، سیاست پولی انقباضی.

سیاست پولی انقباضی: سیاست هایی هستند که با کاهش عرضه پول در جامعه، سعی در بهبود شرایط اقتصادی دارند. سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره و کل عرضه پول در اقتصاد یک کشور تعیین می شود تا بر موارد مختلفی چون رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری اثر بگذارند. این سیاست ها در زمینه های مختلفی چون مالیات، نقدینگی، نرخ بهره و … در ادامه بیشتر به این سیاست ها خواهیم پرداخت. این سیاست گذاری ها با نام سیاست گذاری های مالی توسط دولت و به قصد پایدار کردن چرخه تجاری صورت می گیرند. در این مرحله، هنوز توسعه ملموسی ایجاد نشده و تنها صحبت از یک ایده انتزاعی و ذهنی است. پروژه ممکن است بتواند از دره مرگ به خوبی عبور کند یا برخلاف انتظار، یک شکست تجاری بزرگ را رقم بزند. تعاریف دولت محور: لیتره سیاست را علم فرمان روایى دولتها تعریف نموده است (20) .منظور از دولت در این جا مفهوم وسیع آن یا; یعنى یک جامعه ویژه از جوامع انسانى است که به آن، «کشور» یا «ملت» نیز گفته مىشود و از عنصرهاى گوناگونى چون سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت نشکیل شده است.

میلتون فریدمن اقتصاد دان، آماردان و نویسنده آمریکایی بود و در زمینه های مختلف اقتصاد چون اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، تاریخ و آمار اقتصاد فعالیت داشته است. فریدمن مخالف اصلی سیاست های کینز بود. بدیهى است موضوع مطالعه و پژوهش هر اندازه گسترده و اجزاء و آحاد گوناگون آن، پراکنده و ناهمگون باشد، ارائه تعریف جامع و فراگیر نسبت به همه مصادیق آن، دشوارتر خواهد بود. از این رو، این پژوهش با هدف سازوارسازی این ابزار و کاربست آن در بافت سیاستگذاری ایران انجام میشود. بنابراین، در ارتباط با این تمایز خاص مىبایستى حیثیتها را ملحوظ داریم و در تبیین حد و مرزها کاملا دقت کنیم. کینز نظریه رسیدن به اشتغال کامل در جامعه در حالت تعادل را رد کرد و معتقد بود که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید نیز با میزان خرید کالا و خدمات ارتباط مستقیم دارد. اما کینز بر این باور بود که چرخه های مخرب اقتصاد در بلند مدت برگشت ناپذیرند؛ بنابراین دولت ها باید برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت کنند. اما حقیقت این است که رکود بزرگ در نتیجه سو مدیریت بوجود می آید. «من چهار حوزه میشناسم که حقیقت در آنها خود را عیان میکند، همانهایی که من چهار رویهٔ برساختن حقیقت نامیدهام: هنر، عشق، سیاست و علم.

دستیار صوتی از ترکیب تراشههای کامپیوتری، میکروفون و نرم افزار استفاده میکند تا دستور کاربر را شناسایی کرده و با صدایی که خود کاربر انتخاب میکند به آن پاسخ دهد. منظور از آی تی یا فناوری اطلاعات، مجموعه ابزارها و روش های ضروری برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صوت و تصویر) است. در محیطهای دانشگاهی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یکی از موثرترین عناصری است که در ساختارهای متفاوت و بصورت بسیار گسترده بکارگرفته میشود. کینز یکی از برجسته ترین اقتصاددانان قرن بیستم به شمار می آید. آمار بیکاری در این رشته نیز نسبت به بسیاری از رشتهها بسیار کمتر است و حتی طبق آمار اعلام شده دانشجویانی که هنوز تحصیل خود را نیز به پایان نرساندهاند هم میتوانند در حین تحصیل، شاغل یکی از میدانهای کاری مرتبط با این رشته شده و به بهبود وضع اقتصادی خود در کنار فرآگیری این علوم، بپردازند. نظریات کینز سیاست های پولی را کنار گذاشت و تفکر اقتصادی را به سمت سیاست مالی سوق داد. به تغییرات در درآمد و مخارج دولت ( تغییر در مالیات ها ) سیاست مالی می گویند. به همین دلیل سازمان ها وقتی که سیستم های اطلاعاتی جدیدی را معرفی می کنند ، از مدل های تغییر تکنولوژیک دور می شوند ( Thach &Woodman ,1994) .

دیدگاهتان را بنویسید