سیاست خارجی چین – بخش سوم – برنامه تلویزیونی پژوهشی تاریخی دوران

جهان با فرهنگ چین بیشتر از گذشته آشنا شده و در حال حاضر چین دومین مقصد گردشگری جهان است. اما چین همواره با اقدامات عملی به طور قاطع از مناسبات اقتصادی و تجاری خود با ایران، مناسبات انرژیک و همکاریهای بر حق دو طرف حفاظت کرده و جامعه جهانی را به تضمین حق مسلم ایران در بهره مندی از مواهب همکاریهای اقتصادی ترغیب نموده است. اما از نظر چین تحریمها باید به گونهای باشد که ایران همواره نیازمند همکاری اقتصادی با چین باقی بماند؛ بنابراین چین در وهله اول منافع اقتصادی خود را در حوزههای مختلف مورد توجه قرار میدهد و در حقیقت تمایل چندانی برای رفع کامل تحریمها علیه ایران ندارد. اگرچه ادعای چین این است که هژمونی آمریکا میتواند صلح و امنیت بینالملل را مورد تهدید قرار دهد، اما واقعیت این است که خود چین عملاً وارد رقابت هژمونیک با آمریکا شده است. چین همواره بر این باور بوده که تحریم هیچ گاه مسیر صحیح و موثری برای حل ریشهای مسائل نبوده و بر این اساس همیشه با قاطعیت با هرگونه تحریم یک جانبه و غیرقانونی مخالفت نموده است. در ماه نوامبر سال گذشته، رهبر چین، جناب شی جین پینگ در نشستی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، سه اصل احترام متقابل، حل و فصل مشترک و صلح آمیز مسائل، و همکاری برد- برد را بهعنوان مبانی مناسبات دو کشور مورد تاکید قرار داده و به گونهای روشن چارچوب آتی روابط چین و آمریکا را مشخص نمودند که رئیس جمهور آمریکا نیز واکنشی مثبت به این موضع نشان دادند.

آمریکا با رویکردهای سلطانگرا و یک جانبه، همواره چماق تحریم را بر سر دیگر کشورها نگاه داشته و این تحریمها را طی ۲۰ سال گذشته تا ۱۰ برابر افزایش داده است. جمعیت جهان سالانه 1.5 درصد افزایش مییابد که در صورت ادامه این روند در کمتر از نیمقرن جمعیت کره زمین به دو برابر افزایش خواهد یافت. هند باید این ظرفیت را داشته باشد که به شکل مستقل مانع دسترسی چین به خطوط مواصلاتی دریایی اقیانوس هند شود و هر گونه حمله نظامی چین به مرزهای شمالی هند را دفع نماید. ایسنا- همکاری های نظامی میان دو کشور در چه سطحی قرار دارد؟ نهایتا همکاریهای چین و ایران در عرصه مبارزه با فراگیری ویروس به نتایجی مثبت دست یافت و دو کشور به طور مشترک صفحاتی زیبا از همکاری مشترک و اتحاد در مبارزه با فراگیری را در تاریخ مناسبات خود ثبت نمودند. پاسخ: چین و ایران دو کشور دارای مناسبات مشارکت جامع راهبردی اند که دوستی سنتی بینشان عمیق و پایدار است. از این رو درصددند که این مذاکرات به سرعت آغاز شود و زمان از دست نرود.

اکنون روز به روز بر تعداد کشورهایی که به طرق مختلف ارتباط و تعاملاتی را با دولت موقف افغانستان برقرار میکنند، افزوده میشود و این روندی مناسب و قابل قبول است. پرواضح است که تحریمهای یک جانبه و رویکردهای قلدرمآبانه جایی در میان ملتها نداشته و قطعا قابل تداوم نخواهند بود. از آنجا که اتحاد شوروی نیز مخالف ثبات و رشد دولت چیان بود، دشمنی و فشار این دولت علیه کمونیستها شدت گرفت. از سوی دیگر چین همواره بر مفهوم امنیت جمعی تاکید نموده و تلاش خود را برای حفاظت از صلح و ثبات جهانی به کار بسته است. «سیاست درهای باز به معنای کنار گذاشتن دیدگاه ایدئولوژیک در ارتباط با نظام بینالملل در عرصهی سیاست خارجی و جایگزینسازی آن با دیدگاه عملگرایانه مبتنی بر منافع ملی بود؛ بهگونهای که فارغ از دیدگاههای ایدئولوژیک، بسط روابط با کشورها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در فراسوی مرزها در دستور کار نخبگان چین قرار گرفت… در سایه هدایتهای سران دو کشور، روابط دو طرف طی سالهای اخیر با رشد قابل توجهی مواجه شده و چین و ایران در عرصه تامین منافع بنیادین و متقابل یکدیگر همواره در امر حمایت از هم پایدار بوده و در همین فضا نیز روابط عملگرایانه دو کشور با نتایجی مثبت همراه شده است.

اقتصاد چین طی دهههای اخیر بهشدت وابسته به صنایعی بوده است که نیاز به تعداد زیادی نیروی کار ارزان دارند. با روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ، عملاً کشور چین انقلاب را کنار نهاد و سیاست درهای باز را اجرا کرد؛ چین کمونیست از درون استحاله و به مرور لیبرالیزه شد. نظام مزارع اشتراکی موفق عمل نکرد و انگیزه کار و تولید بیشتر را در دهقانان خشکاند. ما خواستار آن هستیم که ایالات متحده به سیاست چین واحد پایبند باشد و ضمن حفظ تعهدات سیاسی خویش، اقدامات و حمایتهای مرتبط با “استقلال تایوان” را متوقف ساخته و همچنین توطئه “محدود کردن چین به بهانه تایوان” و هرگونه موضع یا عملی که به مثابه دخالت در امور داخلی چین باشد را متوقف نموده و از این طریق به حفظ جریان کلی مناسبات چین و آمریکا بپردازد. چین قاطعانه بر سیاست دوستی با تمام اقشار مردم افغانستان پایبند خواهد بود و به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور احترام می گذارد و به هیچ وجه در امور داخلی آن دخالت نخواهد نمود. ملت چین در هنگام درگیری همه جانبه با فراگیری ویروس از حمایتهای گرم ملت ایران بهرهمند شد و با فراگیری ویروس در ایران، چین ضمن چیره شدن بر انواع دشواریها، با تمام توان به یاری ایران پرداخت و نسبت به ارسال محمولههای درمانی و واکسن به ایران اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید