زمین – ویکی فقه

صفحههای جامد ، روی سنگهای نیمه مذاب به حالت شناور هستند که خود این سنگهای نیمه مذاب توسط جریانهای داغی که از هسته فلزی زمین فوران میکنند، تکان خورده و باعث حرکت صفحهها در سطح زمین میشوند. بتدریج عناصر سنگینتر تهنشین شده و هسته فلزی را بوجود آوردند و در عین حال عناصر سبکتر به سطوح فوقانی آمده و جبه و پوسته را تشکیل دادند. تعداد کمی از ذرات بادهای خورشیدی میتوانند حرکت خود را تا لایه بالایی اتمسفر و یونوسفر در مناطق شفق (نزدیک به قطبها) ادامه دهند و باعث ایجاد پدیده شفق قطبی و طوفانهای مغناطیسی شوند. شکل زمین خیلی نزدیک به کره است .کوه ها و دره ها این شکل کروی را اندکی تغییر داده اند .در واقع اگر زمین را به گوی کروی مقیاس کنیم ، از گوی بیلیارد مقیاس کنیم از گوی بیلیار کامل تر خواهد بود .این کره اندکی در قسب ها پخ است :قطر قطبی زمین 40 کیلومتر کم تر از قطر آن در استوا است .بنابر این شکل زمین یک کره وار پخ است . در تفسیر این آیه گفتهاند که مقصود از ضیاء، روشنایی ذاتی و غرض از نور، روشنایی عرضی است یعنی خورشید از خود نور دارد و ماه نور خود را از خورشید میگیرد (← راغب اصفهانی، ذیل «تلی»؛ طوسی، التبیان؛ بیضاوی، ذیل آیه؛ قس فخررازی، ذیل آیه که نور و ضیاء را دو نام برای حقیقت و کیفیتی واحد دانسته است که با انتساب به خورشید، ضیاء و با انتساب به ماه، نور نامیده میشود، اگرچه این کیفیت در ماه ضعیفتر از خورشید است).

واژه خورشید به لحاظ ساختار صرفی، اسمی است مرکّب از دو جزء خور و شید (تلفظ امروزی این واژه xors(id است). از آنجا که حفاری از لحاظ اقتصادی پرهزینه است و باید از تخریب چاههای حفر شده جلوگیری شود، دقت اندازهگیری در مقادیر میدان مغناطیسی زمین از نظر جهت و اندازه باید به ترتیب از مرتبه ۰٫۱ درجه و 50 نانوتسلا باشد. دادههای به دست آمده از کاوشگر مارینر 2 برای سیاره زهره (ونوس) نشان داد که اگرچه مقدار آهن هسته سیاره زهره باید مشابه زمین باشد، ولی دارای چنین میدان مغناطیسی نیست. زمین به هیچ وجه پایگاه مناسبی برای رصد های نجومی نیست .مشکل اصلی ساکن نبودن آن است .همه رصد های را باید به خاطر حرکت زمین تصحیح کرد . سیاره زمین تنها ذره کوچکی از عالم است، اما خانه انسان و در واقع خانه ای برای تنها گونه های یافت شده حیات در کل جهان می باشد. همچنین با گزارش پرستش خورشید، از این پرستش نهی و برای آن مجازات مرگ تعیین شده است (← سفر تثنیه، 19:4ـ20، 2:17ـ5؛ نیز ← کتاب دوم پادشاهان، 5:23، 11). همچنین، یهودیان خسوف و غیریهودیان کسوف را نشانهای شوم میدانستند (د. کتاب نجوم دینامیکی نوشته رابرت تی.

وی از ایرانیتباران ساکن هند در سده دوازدهم/ هجدهم بود و از طریق «فلاسفه و ریاضیدانان نصاری» که در استخدام کمپانی هند شرقی بودند با دستاوردهای نجوم جدید آشنا شد و رساله فوق را در تبیین هیئت کوپرنیکی بین سالهای 1183 تا 1186 نگاشت (← حسینی صفوی، مقدمه معصومی همدانی، ص 119ـ120).حرکت اوج خورشید. همچنین خورشید را سلطان روز و ماه را سلطان شب خوانده و در باب اینکه چرا در قرآن نام خورشید همواره پیش از ماه آمده است، یادآور شده که براساس علم هیئت، خورشید همچون سلطان و ماه چون نایب و جانشین اوست. حرکت خورشید باعث میشود که نور آن به همه نقاط زمین برسد و اگر در یک نقطه ثابت بماند، آن نقطه بسیار گرم و دیگر مناطق بسیار سرد میشوند.فخر رازی (ذیل اعراف: 54؛ یس40:) خورشید را دارای دو حرکت دانسته که یکی به سبب حرکت خودِ خورشید است و موجب گردش سال میشود و دیگری به سبب حرکت فلک اعظم است که باعث ایجاد روز و شب میگردد.

توالی روز و شب.هر نقطه از زمین متناوبا رو به خورشید(روز)میکند یا پشت به آن (شب)می دارد. در الگوی ابنشاطر (متوفی 777)، خورشید روی فلک تدویری در حرکت است که مرکز آن روی فلک تدویر بزرگتری دوران میکند. برای این سوال شواهد علمی و مقالهای هنوز به ثبت نرسیده است، ولی با توجه به این موضوع که جهت میدان مغناطیسی به مرور زمان در حال تغییر است این مفهوم به ذهن میرسد که مرکز میدان مغناطیسی نیز میتواند تغییر کند. مطالعه ی اختلاف زمان در دریافت امواج اصلی و ثانوی به وسیله ی چند رصد خانه، نه تنها کانون لرزه را مشخص می کند، بلکه اطلاعاتی نیز برای بر آورد چگالی و توزیع مواد در داخل زمین، که زمین لرزه از میانشان گذشته است، در اختیار ما قرار می دهد. با داشتن این مقدار و نیز معلوم بودن طول میانگین خورشید در زمانی معیّن میتوان طول میانگین خورشید، m، را در زمان دلخواه به دست آورد (برای نمونه ← خازنی، گ 130پ، قس بطلمیوس، ص 142ـ143).ب) جدول تعدیل شمس که به صورت تابعی از آنومالی میانگین (am) تعریف میشود. شکل زیر مکان قطبهای مغناطیسی شمال و جنوب را از سالهای 1900 تا 2020 نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید