رهبری اخلاقی چیست؟

تعیین استانداردها و آگاهی دادن نسبت به آنها و نحوه انجام کارها بر اساس آموزش ها و مهارت ها و حرکت به سوی تطابق هر چه بیشتر گفتارها و کردارها و نهایتا باید به گونه ای فرهنگ سازی شود که ارزش ها درونی گردند و به هنجار تبدیل شوند. حداقل چهار عنصر وجود دارد که هدف آن ایجاد یک فرهنگ اخلاقی و رفتاری برای کارکنان در یک سازمان است. باید تکنیک ها و مهارت ها افزایش یابد، باید توان فکری ارتقاء یابد و نگرش ها متحول شود و در کل معرفت و بصیرتی ایجاد شود. 8 – برنامه های اخلاق به ایجاد تصویری مثبت از سازمان در نزد مردم کمک می کند ، و میتواند موجب ارتقاء تصویر مردم از سازمان ( برند کارفرمایی ) شود .

اینها کلی تکلیف و وظیفه و مسئولیت، ایجاد می کند. 2. در هر زمینه ای ببینید کدام ارزشها رفتارهای اخلاقی مطلـوب آن زمینه را ایجاد می کنند. هر یک از اعضای خانواده باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند و اجازه ندهند که جو بدبینی وب ی اعتمادی بر زندگی آنان سایه افکند ،گر چه مراقبت ،دلسوزی ،خیر خواهی در حد معمول ، مقبول و پسندیده است ولی نباید به مرز بدبینی و عدم اعتماد به نفس برسد در این صورت به آرامش و صمیمیت که لازمه زندگی مشترک است لطمه می زند. مثلاً چه كسی میتواند نقش «غضب» را در حیات انسان انكار كند؟

2 – برنامه های اخلاق باعث می شود که در شرایط آشفته، سازمان عملکرد اخلاقی خود را حفظ کند. 3 – برنامه های اخلاق باعث شکل گیری کــارهـای گروهی قوی و افزایش بهره وری می شود. البته در این ارتباط ده ها شاخص دیگر وجود دارند که میزان آن ها باید اندازه گیری شود. انطباق پذیری اجتماعی، عمل گرا تر از بقیه است و به همین جهت تمرکزش بر ابزارهاست و تاکیدش بر واکنش ها و رخدادهاست و با الگوهای اجتماعی هدایت می شود و به دنبال آن است که در کوتاه مدت و میان مدت تصمیم گیری صورت گیرد.

البته پاداش و یا توبیخ فرع بر مسئولیت است و مسئولیت فرع بر تکلیف و تکلیف فرع بر اختیار و اختیار یا حق تصمیم گیری، نیز ازجمله خصوصیات منحصر به انسان است. البته در این راستا، از موج ها به عنوان یک فرصت، برای ترویج اصول تا حد امکان باید بهره جست. ساده ترین وجه این تمایز این است که گفته شود: اخلاق فردی، مسئولیت پذیری شخصی است در برابر رفتار فردی که یک انسان از خود نشان می دهد، ولی اخلاق کار(work ethics) مسئولیت پذیری یک فرد است در برابر رفتار حرفه ای و شغلی خود به عنوان صاحب یک حرفه، شغل و یا پست سازمانی.

چونکه خوش اخلاقی میتواند باعث نشاط و شادابی در زندگی فردی، اجتماعی، موجب آبادانی دیار و فزونی روزی شود. چقدر شایسته است انسان هنگامی که می خواهد با زن و فرزند ، پدر و مادر ، اقوام و خویشان و همه ی مردم برخورد کند همه ی غم و اندوهش را در پس پرده ی باطن پنهان نماید و همه ی نشاط و سرسبزی و خرمی اش را در چهره ظاهر کند و با خوش رویی کامل با همگان دیدار کند .

برای بسیاری از افراد در جامعه مون، زمان ارزشمندترین چیز هست؛ بنابراین زمانی که فردی مایل به اینه که روز شنبه رو برای کمک به یک دوست یا انجام کاری برای همسایه ی مسن اختصاص بده، به این معنیه که بخشش اون فرد زیاد هست. رهبری اخلاقی نشاندهندهی توجه زیاد به ارزشهاست. علاوه بر این، مهارتهای رهبری اخلاقی میتوانند برای مدیران استخدام بسیار جذاب باشند. شاغلان و محققان رهبری اخلاقی به ۵ اصل اساسی صداقت، عدالت، احترام، وحدت و تمامیت رهبری اخلاقی اشاره میکنند که در ادامه به هریک از آنها میپردازیم. به طور عام، مبانی اخلاق حرفه ای و انتظارات اجتماعی برخاسته از آن عبارتند از: صداقت، عدالت، امانت داری و وفاداری در جریان کسب و کار.

کستلر در اینجا می گوید، همه این «آدم ها» یک صفت مشترک داشتند. حسن خلق و گشاده رویی از برجسته ترین صفت هایی است که در معاشرت های احتماعی، موجب جلب محبت می شود و در اثربخشی سخن فرد بر دیگران، اثری شگفت انگیز دارد. این چهارپایه در سه حیطه اساسی از مسؤولیت های بیمارستانی آموزشی قرار می گیرد. این حوزه مسوولیتی، ملاحظات اخلاقی را نیز در بر می گیرد.

در این نوع مدل مدیریتی، سازمان ها هم به سود و بازدهی خود فکر می کنند و هم در پی خیر و صلاح مردم هستند. ما حتما برای رسیدن به توسعه ی پایدار این مراحل را یکی پس از دیگری و یا به موازات هم و به قول معروف از مسیرهای میان بر باید طی کنیم. اخلاق حرفه ای فراتر از آن است که آن را تنها مسئولیت بنامیم و یا آن را به قانون، مقررات و آیین نامه ها احاله دهیم و یا آن را به سازمان ها و واحدهای حرفه ای تحویل دهیم و یا آن را فقط در قلمرو منابع انسانی ببینیم و یا با اکتفا به نوشتن یک منشور اخلاقی، دین خود را به آن ادا کنیم.

از همین رو گاهی برخی افرادی که به دین و مذهب خاصی پایبند نیستند نیز به پارهای از رفتارهای اخلاقی عمل میکنند؛ چراکه این رفتارهای اخلاقی، فطری و برآمده از نهاد آدمی است. ریشه برخی موارد انحراف از مسئولیت پذیری ها، گاهی سهل انگاری های صورت گرفته از راس هرم است. تکلیف گرا بودن یعنی مسئولیت پذیری و تعهّد و بدون اینها، واقعا معنایی ندارد. بنابراین اینکه گفته شود، اخلاق حرفه ای یعنی تنها مسئولیت پذیری، در واقع ساده ترین تلقی از این مفهوم پیچیده و چند بعدی است. آنچه مشخص است اینکه اگر عنصر فرهنگ به حال خود رها شود، هنجارهای بازدارنده اخلاقی، توان مقابله با فشارها و اختلافات ناشی از پدیدههای نو را نداشته باشند، طبیعی است که نظام سیاسی جامعه از تعادل و توازن خارج و وحدت و امنیت به مخاطره میافتد.

تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی. در فرهنگ کار اخلاقی مدیریت سازمان مجموعهای از اصول را بیان میکند که همهی افراد سازمان آن را درک میکنند و میپذیرند. زیرا آن دو به آسانی از عقل اطاعت نمیکنند بر خلاف خشم که به آسانی از آن اطاعت میکنند و به وسیله آن تأدیب میشوند. هرکس فطرت خود را بر طبیعتش چیره سازد و با خواسته های نفس مبارزه کند مالک نفس خویش خواهد شد و گرنه مغلوب نفس و گرفتار طبیعت تاریک خود است؛ کم من عقل اسیر تحت هوی امیر .

همچنین مراد از اخلاق اجتماعی، ارزش ها و ضد ارزش های حاکم بر رابطه فرد با سایر انسان ها است؛ مانند عدل و احسان یا حسد و تکبر. 6. باید ایدهها و همچنین حمایت تمام سطوح سلسله مراتب سازمان را در خصوص کدهای اخلاقی داشته باشید. چرا این حرف را می زنم؛ برای اینکه اولی رفتار را شکل می دهد و مقدمه ی اصلاح فرایندها می شود و دومی سیاست را قوام می بخشد و زمینه ی تجدید ساختار را در صورت لزوم پدید می آورد. یعنی اگر بپرسیم که چرا باید فرمان خدا را اطاعت کنیم ، ایشان می گویند : چون به ما پاداش می دهند یا در صورت تخلّف ما را مجازات می کنند.

عمل کند، تا «تعهد اجتماعی» خود را به جا آورده باشد، یعنی هنگامی که یک سازمان مسئولیت های قانونی خود را در فعالیت ها لحاظ می کند، به تعهد اجتماعی(Social obligation) خود عمل کرده است. در بحث های مربوط به اخلاق حرفه ای یک مفهوم دیگر که به تکامل این گفتگو کمک می کند، مفهوم هوش اخلاقی(Moral Intelligence) است. یکی دیگر از مفاهیم عام در اخلاق اسلامی که ناظر به صفتی نفسانی و بیانگر رابطهای خاص میان انسان و خداوند است، مفهوم «توکل» میباشد.

حکم اخلاقی نیز حکمی است که در آن این مفاهیم هفت گانه ناظر به یکی از افعال ِارادی ِ اختیاری ِانسان آورده می شود: «نیکوکاری خوب است». مسئولیت پذیری در واقع یکی از دستاوردهای تحول فرهنگی است که زمینه و ضمیمه و شتاب دهنده ی سایر ابعاد توسعه محسوب می شود. در واقع با ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی، یک چارچوب اخلاقی به آن اضافه می شود. اینکه همه طرح های کلان کشور در هر زمینه و عرصه ای باید دارای پیوست فرهنگی باشد، در تعقیب این مسئله است. اخلاق حرفه ای می گوید استانداردها و معیارهای هر تخصصی، در همه ی فرایندهای کاری آن باید رعایت شود.

سه مفهوم شاخص، استاندارد و معیار نیز، اگر چه با هم متفاوتند لکن سنجش هر یک برای پیشرفت و سنجش موفقیت کارها ضروری می باشند. اما از آن سو گونهای اخلاق را هم در دنیای امروز، بهویژه در عالم سکولارها و دنیای غرب میبینیم که نه تنها این دست ارزشهای اخلاقی دینی را اخلاق نمیدانند، بلکه خلاف آن را ترویج کنند. مقادیر قابل اندازه گیری، مجموعه مقادیر به دست آمده طی یک بررسی مانند اعداد و ارقام، نسبت ها و درصدهای مربوط به یک سازمان است.

کد اخلاق شامل مجموعه ارزشهایی است که نسبت به دیگر ارزشها برای سازمان در اولویت قرار داده شده است و باید توسط کارکنان و مدیران پیروی شوند. به عبارت دیگر با مطالعه در حوزه رفتار سازمانی ، خواهیم توانست به سوالات مهمی در حوزه منابع انسانی پاسخ دهیم . حداکثر ظرف ۲۴ ساعت شخصا به سوالات شما پاسخ خواهم داد. 9. باید به سوالات و موقعیتهای واقعی که در محل کار پیش میآیند، پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید