خصوصیات غافلگیرکنندهای از ماه که شاید تاکنون نمیدانستید – ایسنا

طول سایه ی ماه به طور متوسط برابر 371،000 کیلومتر است و حول این مقدار متوسط به اندازه ی 6،500 کیلومتر تغییر می کند. اما اگر قرار باشد این نظریه را جدی بگیریم مواد تشکیل دهنده ماه باید تقریبا مشابه مواد تشکیل دهنده زمین باشد زیرا فرض می شود که این دو کره از ماده سحابی واحدی تولید یافته اند.از یافته های برنامه آپولو چهره کاملا متفاوتی اشکار می شود:درصد آهن موجود در ماه نسبت به مقدار این عنصر در زمین به نحو چشمگیری کمتر است.برخی اجسام فرار آن در ماه اندک اند و برخی اجسام دیر گداز در مقایسه با گوشته زمین در ماه اندکی فراوان ترند.به اعتبار این واقیعت ها میتوان بر علیه نظریه سوم استدلال کرد و به نظریه دیگری رسید. برای پیشگیری از این آسیبها لازم است تا برخی شبیه سازیها به کمک ابرکامپیوترها انجام شود. این آیات به خوبی روشن میسازد که گسترش زمین و جوشیدن چشمهها و پیدایش درختان و مواد غذایی همه بعد از آفرینش آسمانها صورت گرفته است. آیا از آنچه گذشت و به خوبی معلوم نمیشود که این همه ستارگان که شبها میبینیم هر کدامشان خورشیدی هستند و نوعاً عمری بسیار بیشتر از زمین دارند و نمیتوانند آسمان اول باشند؟ اگر دقت شود این مباحث درباره جنیان و شیاطین و این تیرهای شهاب همه به اطراف زمین مربوط میشود و آسمان دنیا و شش آسمان دیگر هم در همین حوزه، قابل تأمل خواهد بود.

2ـ ایجاد کوهها و امکانات حیات و رزق و روزی در زمین در دو روز که با دو روز خلقت اولیه مجموعاً چهار روز میشود (بعد از بنای آسمان و قبل از پیدایش هفت آسمان). اولین فلک و مدار بالاتر از زمین مربوط به مریخ است؛ و سپس دیگر کرات تا آخرین سیاره. هنگامی که در 20 ژوئیه 1969 ،نیل آرمسترانگ اولین قدم را بر سطح ماه گذاشت ،می دانست که قدم بر کره ای نهاده که آشنا ترین جرم آسمانی در شب های تاریک زمینیان است. سپس به آن توده گاز و به زمین فرمان حرکت داد و آن را در دو روز به صورت هفت پیکرۀ آسمانی آراست. در سورۀ مبارک جن، قرآن از سر جنیان و شیاطین به سوی آسمانها پرده برمیدارد و آنها را ـ اگر از حدود خود تخطی کنند ـ در معرض شهاب سنگهای آسمانی معرفی میکند؛ گویا جنیان (و شیاطین جن) به سوی آسمان میروند ولی از منطقهای نمیتوانند بالاتر روند و این همان منطقۀ ممنوعه است که راه را بر جنیان بستهاند و شیاطین نمیتوانند از آن عبور کنند.

جنیان ادامه دادند: ما به سوی آسمان رفتیم، پس یافتیم که فضای آسمان از نگهبانان بسیار جدی و از شهابها پر شده است. پاسخ: از آنچه درباره آسمان، در آیات نهم تا دوازدهم سوره فصلت استفاده شد به این نتیجه میرسیم که بهترین نظر درباره هفت آسمان این است که هفت کرهای هستند که بعد از زمین قرار دارند و اینها به یک معنا، بالای سر ما هستند چون مدار آنها بالاتر از مدار زمین است و فلک فرضی آنها فلک زمین را در برگرفته و مانند حلقههای پیاز روی یکدیگر قرار دارند. پس هفت کره بالای یکدیگر قرار گرفتهاند. 1ـ خلقت زمین و آسمان با یکدیگر در زمان دو روز (ولی آسمان یک آسمان بود و به صورت تودهای از گاز). کوتاه سخن اینکه آنچه سبب زینت آسمان دنیا، یعنی نزدیکترین آسمان میشود، شهابسنگهای سرگردانی هستند که از کرۀ مریخ به راحتی دیده میشوند و شب زیبایی را برای آن به وجود میآورند و البته از زمین هم با رصد کردن میتوان آنها را دید.

به این گونه که هوای گرم به بدلیل سبکتر بودنش به سمت بالا حرکت میکند و همین جریان هوای گرم باعث تغییر شکل ابرها میشود، چون با جریان هوای گرم قطرات موجود در لبههای ابرها بخار شده و با جریان هوا جابجا میشوند، سپس در منطقهای دیگر به شکلی جدید ابر تشکیل میشود. اگرچه جزئیات اثر دینامو به وضوح مشخص نیست، اما میتوان گفت چرخش زمین سبب ایجاد جریانی میشود که منشاء میدان مغناطیسی زمین است. اوست که آنچه را در زمین است برای زندگی شما (انسانها) آفرید، سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیزی داناست. بگو به من وحی شده است که جمعی از جنیان قرآن را شنیدند و سپس گفتند ما قرآن شگفتی را شنیدیم، به راه رشد هدایت میکند. رنگین سپهر از هیدورژن، هلیم و سایر گازها به وجود آمده است. در این تصویر ماهوارهای قله این جزیره آتشفشانی ابرهایی را که از فراز آن میگذرند، میگسلد و ایجاد الگوهایی میکند که به آنها ابرهای چرخان “فون کارمان” میگویند.

دیدگاهتان را بنویسید