حجتالاسلام والمسلمین لکزایی: در سیاست و حکومت دنبال پیشرفت و حفظ مردم هستیم

آن مجموعهای كه فرض كنیم در راه اقتصاد مقاومتی كار میكند، یا آن مجموعهای كه در زمینهی گسترش فرهنگ انقلابی و اسلامی در دنیای اسلام تلاش میكند، اینها همه دارند كار آرمانی میكنند. شاید علاقه به دنیای فناوری و تکنولوژی با چاشنی مدیریت! یک عده هم هستند کهحال ایستادن را ندارند و لذا با انبیاء نمی جنگند. خب ما اینها را داریم. آنجا یک باغی بود بین بمپور و ایرانشهر -وقتی که ما آنجا تبعید بودیم، دعوت کردند ما را، گوجه فرنگی آوردند به قدر یک گرمک! مشکلات مجموعهی اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّتها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار بتدریج حل میشود، کار ارزش پیدا میکند، کارگر ارزش پیدا میکند، اشتغال عمومی میشود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم میشود و از بین میرود.

وی در ادامه افزود: گاهی مواقع افراد با اراده از حقوق خود و بدون اینکه توقع پاداشی داشته باشند، اموال خود را در راستای افزایش رفاه دیگران و افراد نیازمند و مستحق جامعه انفاق می کنند، حال این افراد هم می توانند در داخل خانواده باشند یا در جامعه اسلامی؛ بنابراین نیاز است که همه ما برادرانه به فکر رفاه و آسایش همدیگر در جامعه باشیم. جهت توسعه این صنعت در داخل کشور نیازمند برنامهریزی بر اساس فرصتها و تهدیدهای سر راه و نقاط قوت و ضعف خود هستیم. اساس کار، مسئلهی تولید است. و بهنظر من در قضیّهی معدن هم مسئلهی بخش خصوصی مهم است. و استانها هم آنطور که به من گزارش شد، استاندارها و افرادی از این قبیل اظهار میکنند که میتوانند بخش خصوصی را وارد کنند در قضیّهی معدن و در بعضی جاهای دیگر. اگر به صنایع روستایی اهمّیّت بدهیم، اگر به روستاها اهمّیّت بدهیم، اگر به این باغدارها اهمّیّت بدهیم، اینها بهترین خدمت به روستاها و به فقرای ما در روستاها و در جاهای دیگر است.

ما نفتمان را داریم میدهیم، پول میگیریم؛ او نفت را میگیرد از ما و از مردم خودش پول میگیرد. بود؛ انگشتهای من خم نشد، وقتی این پیاز را در دست گرفتم. از وقتی که از صد دلار شروع کرده تنزّل تا حالا، مگر چند ماه طول کشیده؟ این فقدان علاقه ذاتی به ایران تا دوره معاصر هم ادامه یافته است. بحث­های سازه­انگاران تا حدی شبیه به مبا حث ساختار گرایان است: ساختارهایی وجود دارد که بر کنش کنشگران تاثیر می گذارد. در این راستا علاوه بر ایجاد دروس یا گرایشهای جدید، در سرفصلها و محتوای دروس نیز بازنگری مداوم صورت میگیرد. در کشور ما، در کنار شهرکهای فناوری، مجموعههای دیگری نیز در حوزه فناوریهای نوین فعالیت مینمایند که ازجمله میتوان به پارکهای علم و فناوری اشاره کرد. ۲۱. شناخت و جمع آوری اطلاعات از مراکز فروش و انجام امور مربوط به سفارشات خریدها و توزیع و تخصیص آنها به حوزه های مختلف وزارتخانه براساس قوانین و مقررات جاری. به تعبیر دیگر میزان دستیابی به رفاه و جذابیت مادی در هر یک از امور روزانهی زندگی تعیینکنندهی درجهی لذتبخشی آن است.

ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم، بتوانیم سر چاههای نفت خودمان را ببندیم؛ نه از کمبود مشتری بترسیم، نه از نداشتن بازار بترسیم، نه از نداشتن پول بهای نفت بترسیم؛ باید به اینجا برسیم. استفادهی آن دولتها بیشتر از دولت ما است از فروش نفت. بیشتر از آنقدری که ما از صادرات نفت استفاده میکنیم، آن دولتِ واردکنندهی نفت در اروپا یا در جای دیگر دارد استفاده میکند، که مالیات میگیرد و فلان میگیرد. ؛ همیشه به این فکر میکنم که ما باید جایگزین برای این پیدا بکنیم. بنابراین اگر بخواهیم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزینها معادن است. معادن هم بایستی از خامفروشی معادن بشدّت پرهیز کنیم. 3- حمایت دولت از تشکیل و توسعة تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی بهوسیلة کلیة مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی. ادامة پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم. دهقانی با اشاره به ماده ۱۲ فصل پنجم بیان کرد: مطابق این ماده، درآمدهای حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و ۲۰ درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ و بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بینالملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و بهصورت ۱۰۰ درصد تخصیصیافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانهداری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید