جنگ عراق با ایران

متاسفانه کل منطقه ما دچار خشکسالیهای بی سابقه است و در سال جاری اکثر مناطق در افغانستان بیش از 60 درصد کاهش بارندگی دارند، در برخی مناطق مردم دچار کوچ اجباری شدهاند که علت عمده همه اینها تغییر اقلیم و خشکسالیهای مداوم است. مردم ما در حقیقت به نیابت از همسایگان، منطقه و کل جهان در خط مقدم مبارزه با این دشمن و تهدید مشترک هر روز قربانی میدهند و همه اینها باعث شده تا فرصت برگشت مهاجرین قبلی فراهم نشود. نصیر احمد نور با اشاره به سابقه تاریخی روند مهاجرت شهروندان افغان گفت: زمانی که افغانستان مورد تجاوز و اشغال قرار گرفت مردم ما دو گزینه داشتند یا باید با اشغالگر هم رکاب میشدند و به دنبال توسعه طلبی شوروی علیه سایر همسایگان و سایر کشورهای منطقه میرفتند یا اینکه بدون برنامهریزی و فراهم بودن امکانات دست به مقاومت می زدند بنابراین مردم ما با انگیزههای دینی و میهنی مقاومت کردند. وی تاکید کرد: درواقع علت عمده در مساله آب تغییر اقلیم، کاهش بارندگیها، افزایش دمای زمین و افزایش چند صد برابر استفاده از آب به مقاصد مختلف در مقایسه با 50-40 سال گذشته است ضمن اینکه خشک شدن تالابها منحصر به تالابهای مشترک دو کشور نیست و شامل همه تالابهای منطقه است.

این دپیلمات افغانستانی درباره آخرین نتایج و بررسیهای کمیته مشترک آب میان دو کشور ابراز کرد: خوشبختانه در تمام کمیتهها به خصوص آب نشستها و گفتوگوهایی در فضای صمیمی برگزار شده و به توافقهای کلی هم دست یافتهاند که برای هر دو طرف قابل قبول است. این دیپلمات افغانستانی خاطرنشان کرد: در نهایت پس از حادثه 11 سپتامبر با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل با اجماعی جهانی نیروهایی وارد افغانستان شدند تا علیه تروریستها بجنگند اما گروههای دیگری هم در این کشور وارد صحنه شدند. وی یادآور شد: در نتیجه جنگها شروع شد، خانه و کاشانه مردم ویران شدند و بسیاری از افراد به دو کشور همسایه و قابل دسترس یعنی ایران و پاکستان مهاجرت کردند، در نتیجه اتحاد شوروی فرو پاشید و کشورهای متعدد دیگری به عنوان کشورهای مستقل تازه به وجود آمده در عرصه بین المللی عرض اندام کردند و بعد از آن هم متاسفانه اوضاع در افغانستان آرام نشد. وی همچنین با اشاره به سفر سال گذشته ظریف وزیر امور خارجه ایران به افغانستان اظهار کرد: سفری که در اردیبهشت ماه سال گذشته انجام شد، بسیار خوب و مهم بود و دیدارهای دو جانبهای با رئیس جمهور، رئیس اجرایی و وزیر امور خارجه افغانستان انجام و بر تقویت روابط و همکاریهای دو کشور در ابعاد مختلف تاکید شد.

این دیپلمات افغانستانی با تاکید بر این که روابط میان ایران و افغانستان در طول بیش از یک و نیم دهه اخیر رو به گسترش بوده و در دوره مسئولیت اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز ادامه داشته است، گفت: رئیس جمهور افغانستان از زمانی که مسئولیت را به عهده گرفته سه بار به ایران سفر کرده و در محافل و مناسبتهای بینالمللی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز دیدار داشته است. این دپیلمات افغانستانی یادآور شد: گروه دیگری هم هستند که به تازگی اداره اتباع سرشماری از آنها را آغاز کرده است و تقریبا 750 تا 800 هزار نفر را شامل میشود که این گروهها افرادی هستند که فعلا در ایران سکونت دارند. اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق، وجاهت حقوقی نیز نداشت، زیرا در حقوق بینالمللِ عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهدات و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائم و ذاتی عهدنامهها محسوب میشود و استناد به تغییراتِ فاحشِ اوضاع و احوال در معاهدات مرزی و کأن لم یکن دانستن و بیاثر نمودن یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول عهدنامهها، مردود است (ضیائی بیگدلی، ص 106؛ جعفری ولدانی، 1380 ش، ص 108). حتی از نظر حقوق بینالملل با آنکه کشورهای تازه استقلال یافته حق دارند قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را، بر اساس اصل نیل به استقلال کشورهای جدید، تغییر دهند، لیکن اجرای این حق در مورد عهدنامههای مرزی استثناست و در این خصوص بر اصل تداوم معاهدات تأکید شده است (جعفری ولدانی، 1380 ش، ص 109). در قرارداد الجزایر به صراحت بر همین اصل تأکید شده و در مادّه ششم آن بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی دو کشور تصریح شده است و «طرفین معظّمین متعاهِدَین» تأکید کردهاند که خط مرز زمینی و رودخانهای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی است (منصوری لاریجانی، ص 106 ـ 109). بدینترتیب، لغو یک جانبه قرارداد الجزایر، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بینالملل بوده است (رجوع کنید به همان، ص 109ـ113). در قرارداد مذکور، ساز و کار کامل و جامعی برای حل اختلاف در باره تفسیر یا اجرای عهدنامه و سه پروتکل و ضمایم آن پیشبینی شده بود و دولت عراق بیآنکه به هیچ یک از راههای پیشبینی شده در آنها (شامل مذاکرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، دادگاه داوری و تعیین داورها یا سر داورها توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری) متوسل شود، این اصول را نقض نمود: اصل احترام به تمامیت ارضی و تغییرناپذیر بودن مرزها، اصل وفاداری بهعهد و حرمت معاهدات و حل مسالمتآمیز اختلافات و متوسل نشدن به زور، و اصل تناسب.

گفت: در موضوع حقآبه هیرمند اشکالی وجود ندارد و همانطور که گفتم هر دو کشور بر مفاد معاهده آبی هیرمند پایبند هستند و لذا این که متاسفانه در رسانهها گفته میشود افغانستان حقآبه را پرداخت نمیکند موضوعی کاملا بی اساس است و مشکل اصلی کاهش چشمگیر بارندگی، تغییر اقلیم و استفاده چند صد برابری امروز از آب در مقایسه با گذشته است. با دو موضوع اصلی و جاری سیاست خارجی ایران یعنی مذاکرات هستهای پیش رو و سیاست منطقهای ایران از جمله در بحران سوریه، بحران افغانستان و بحران قرهباغ ارتباط مستقیم دارند، موضوع برای ایران نیز حائز اهمیت شده و بنابراین کشورمان در عمل نمیتواند یک کشور بیطرف به معنای سنتی آن باشد؛ بهویژه که توجه کنیم ایران با در پیش گرفتن سیاست «منطقهگرایی» و تقویت روابط با حوزه «همسایگی» و ادغام اقتصادی و ترانزیتی برای رشد اقتصادی خود توجه خاصی به «اتحادیه اقتصادی اورآسیا» و عملیاتی شدن ابتکار اقتصادی «کریدور شمال-جنوب» دارد که روسیه در آنها نقش کلیدی دارد. اگرچه حوثیها استقلال خود را از ایران حفظ کردهاند، اما از طریق حمایتهای نیروهای نظامی این کشور و سایر گروههای مورد حمایت ایران در سراسر خاورمیانه، به ویژه حزبالله لبنان، روابط عمیقتری با تهران ایجاد کردهاند. سفیر افغانستان در تهران همچنین بیان کرد: سایر کمیته های مشترک نیز جلسات خود را برگزار کردهاند و در کمیته امنیتی و اقتصادی میزبانی نوبت تهران است تا تفاهمهای انجام شده در کابل را در جلسات خود مورد بررسی قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید