جنگ بعدی ایران و آمریکا: سایبری، و شرکتهای خصوصی در خط مقدم

با استفاده از این موقعیت انگلستان توانست بدون کوچکترین توجهی به خواسته ها و برنامه دولت ایران، چاه های نفت ایران را بدون هرگونه حد­ و مرزی مورد بهره­برداری قرار دهد و تولیدات آن را بدون پرداخت وجهی به مصرف نیاز های خویش برساند. هرگونه حملهای علیه ایران بدون حمایت سازمان هرچند تشریفاتی ملل، مشروعیت نخواهد داشت و حتی اگر آمریکا بخواهد با تشکیل یک ائتلاف یاغی اقدام به چنین کاری کند، به احتمال قریب به یقین پای روسیه و چهبسا چین نیز به این جنگ باز خواهد شد، چراکه منافع اقتصادی این دو کشور مستقیماً به موقعیت ژئواستراتژیک ایران گره خورده است و هرگونه ناآرامی در ایران ارتباط انرژی و تجارت این دو کشور را به خصوص با اروپا پیچیده خواهد کرد. به طور خاص، روسیه طی سالهای اخیر بارها اقدام به وتوی قطعنامههای مطرحشده در سازمان ملل علیه سوریه کرده است و قطعاً در مورد ایران هم (نه به خاطر منافع تهران، بلکه برای دفاع از منافع خود) این کار را انجام خواهد داد. این باید محل قضاوت باشد اما اینکه این کار نباید انجام میشد، فانتزیهای رؤیایی و خواب و خیال است که نباید این کار را میکردیم.

حسین سلیمی افزود: پس از تعطیلی مرزهای گمرکی میان دو کشور که در چند مقطع در سال گذشته رخ داد، از ابتدای سالجاری نیز این مشکل تکرار شد، به گونهای که در ۱۵ روز فروردین، امکان صادرات کالا به این کشور وجود نداشت. از سوی دیگر، بررسی تحولات بازار ارز کشورمان نیز حکایت از تأثیر تعطیلی بازار ارز هرات بر نرخ ارز داخل ایران دارد. وی با بیان اینکه در سال گذشته با احتساب سوخت، ۲.۳ میلیارد دلار صادرات به افغانستان داشتهایم، گفت: اما پس از تحولات سیاسی و نظامی در این کشور، صادرات به افغانستان کاملاً متوقف شده است. اما با رسیدن نیروهای طالبان به مرزهای گمرکی مشترک ایران و افغانستان و بسته شدن این مرزها تجارتی که درطول یکونیم سال اخیر به دلیل همهگیری کرونا با کندی شدیدی همراه بود، یکبار دیگر متوقف شد. ایران با دارا بودن نزدیک به ۴۰ درصد از بازار صادراتی افغانستان، سهم قابل توجهی در این بازار دارد و بازرگانان ایرانی و افغانستانی، بخشی از نیازهای این کشور را که بهطور عمده شامل مواد غذایی و آهنآلات میشود تأمین میکنند. سلیمی تصریح کرد: بخش عمدهای از صادرات ایران به افغانستان شامل مواد غذایی میشود. ترکیب صادراتی ایران به افغانستان در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که چدن، آهن و فولاد اصلیترین گروه صادراتی ایران به این همسایه شرقی بوده است و در رتبههای بعدی، شیشه، مواد پلاستیکی، فرآوردههای سبزیجات و میوه، قلع و غلات قرار دارند.

در سایه جنگ فرماندهان عالی رتبه نظامی تربیت شدند؛ در حالی که بسیاری از آنان کمترین سابقه در این زمینه را داشتند. صدها نمونه دیگر از اقدامات مقدماتی صدام برای فراهم آوردن زمینه یک تهاجم گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. ۳- بیش از ۳۰ نهاد و سازمان و وزارتخانه و دفتر رسمی و حاکمیتی/ دولتی ایرانی در زمینه سیاست خارجی کشورمان تصمیمگیری میکنند. این سد ظرفیت ذخیرۀ بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب آب را دارد و بعد از تکمیلشدن، همچنان قرار است میزان آب توافقشده را به ایران برساند. بهطوری که حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران، در روز ۱۵ مردادماه امسال از کاهش بیش از ۸۵ درصدی صادرات ایران به افغانستان پس از جنگ داخلی دراین کشور خبر داد. «هدف این بود که هواپیما¬های عراقی بر فراز خلیج فارس بتوانند با افسران ما تماس بگیرند. تمرد این جوان عراقی از ورود به جنگ با ایران، پیامدهایی برای او به همراه دارد و مجبور به فرار از محاکمه و اعدام میشود.

اگر در زمستان برف سنگین ببارد، در بهار رود هلمند از برفابِ کوههای هندوکش پر میشود. در چنین شرایطی ایران که به لحاظ تاریخی و مزیتهای طبیعی ژئوپلیتیک توانایی پر کردن خلأ را داشت، این مهم را در صدر اولویتهای خود قرار داد. افغانستان میگوید که زهکشیِ غیرقانونیِ ایران باعث خشکشدن تالابهای متعدد مرزی شده است. این مذاکرهکنندۀ افغانستانی که خواست نامش فاش نشود، گفت، «ایران با احداث کانالهای اضافی، از تالابهای مرزیْ آب بیشتری را به دریاچههای مصنوعی ریخته است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، ادامه داد: طبق هدفگذاری صورت گرفته باید بهطور متوسط ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار کالا به این کشور صادر میشد که هماکنون صفر شده است. بر همین اساس با توجه به اهمیت این کالاها برای هرحکومتی به نظر میرسد، طالبان هم برای تأمین غذای مردم این کشور باید اقدام کنند. انقلابیونی که به این جنبش پیوسته بودند از میان افراد انقلابی سرکوب شده، زندانیان آزاد شده، مردم بی خانمان و سارقان بودند. اما حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، از افغانستان انتقاد کرد و گفت، «سدسازی بدون مطالعۀ جنبههای محیطزیستی، برای منطقه مضر است.» او همچنین گفت که اگر این آب خشک شود، افغانستان هم در خطر خواهد بود. یکی از مذاکرهکنندگان ارشد آب افغانستان، با اشاره به مناقشۀ افغانستان با شوروی سابق و جنگ داخلی با طالبان، گفت، «بعد از امضای قرارداد آبی، افغانستان دچار هرجومرج و جنگ شد.

دیدگاهتان را بنویسید