تعریف فناوری و انواع آن (آشنایی با 8 نوع از مهم ترین تکنولوژی ها)

4- تلاش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها ازقبیل بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمینگرمایی در کشور. دسترسی به فناوری اطلاعات میتواند ایجاد شرکتهای کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتادهترین مناطق جهان را تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد. میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود گرانی را مهار کرد؛ میشود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود فرصتهای بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد. اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئلهی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همهی اینها در مجموعهی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. من هیچوقت نگفتم دُور کشور حصار بکشیم، امّا این درونزایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملّی از درون نجوشد و فوَران نکند، به جایی نخواهد رسید.

بله، تعامل با دنیا در زمینههای اقتصادی خیلی خوب است امّا تعامل هوشمندانه و تعاملی که معنایش درونزایی اقتصاد باشد. این گرایش از رشته IT در سرتاسر دنیا زیر شاخهای از گرایش مهندسی کامپیوتر و مخابرات تلقی میشود و از لحاظ کاربردی پیشینه طولانیتری نسبت به دیگر گرایشهای فنآوری اطلاعات دارد. همانطور که گفتیم پردرآمدترین مشاغل دنیا با آی تی و تکنولوژی در ارتباط بوده و افراد زیادی در سرتاسر دنیا از این راه در حال کسب درآمد هستند. Xiaomi ممکن است برای پیگیری بازخوردی که دادهاید، با استفاده از اطلاعات شخصی که قبلاً ارائه کردهاید با شما مکاتبه کند و این مکاتبات را با هدف حل مسئله و بهبود خدمات در بایگانی ذخیره کند. این منابع ممکن است شامل سرمایهگذاریهای محسوس مانندنرمافزار، دادهها، شبکه و امکانات مرکز داده، که توسط کارکنان از آن منابع نگهداری میشود باشد. ممکن است از نوع دیگری باشد اما توانایی است. ترتیوم و فسفر به هنگام دود شروع به اعلام خطر میکنند و مزیت این نوع حسگرها قابلیت دید در تاریکی است.

اوّلِ صحبت عرض کردم که یک دوراهیای را دشمن نشان میدهد به ما؛ میگوید یا بیایید تسلیم آمریکا بشوید و هر چه او میگوید گوش کنید، یا فشار و تحریم ادامه پیدا میکند؛ این یک دوراهی است که گفتیم غلط و دروغ است، امّا یک دوراهی دیگری وجود دارد: یا بایستی مشکلات تحریم را تحمّل کنیم یا ایستادگی کنیم بهوسیلهی اقتصاد مقاومتی.(۶) خیلی خب، آمادگی شما خوب است، منتها برای اقتصاد مقاومتی، صِرف آمادگی کافی نیست؛ ما گفتیم «اقدام و عمل». بخواهید شما اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند، بدون این نمیشود، بدون این نمیشود. اینکه ما مذاکره بکنیم، روی کاغذ بیاوریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد آنها هم بهحسبِ ظاهر یک کاری انجام بدهند منتها تحریمها برطرف نشود و تجارت راه نیفتد، پیدا است که یک اشکالی در آنجا هست؛ نباید بگذاریم این اشکالات به وجود بیاید و در آنجا هم باید خودمان را قوی کنیم. رئیس جمهور با اشاره به افزایش چشمگیر تجارت با کشورهای همسایه، اظهار داشت: عدهای ما را متهم به نگاه تک بعدی به شرق میکنند و میگویند همان گونه که در گذشته نگاهها متوجه غرب بود، امروز دولت چشم به شرق دوخته است. بتول گندمی، دبیرکل مجمع مشورتی اصلاحطلبان خراسان رضوی طی گفتوگویی با ایسنا با تاکید بر اینکه در ایران فعالیتهای سیاسی و حزبی برای زنان پرهزینه است، اظهار کرد: همچنین وجود برخی رویکردها در این زمینه، زنان را برای ورود به عرصههای سیاسی دچار تردید میکند.

؛ بنابراین، انتظار میرود ارتباطات سیاسی بر سیاستهای تأمین مالی شرکتها تأثیر بگذارد. این بدین معناست که خریداران و فروشندگان بسیاری در بازار وجود دارند و هیچکدام از آنها نمیتوانند بر قیمتها تأثیر بگذارند. نظریاتی وجود دارند که مفهومی بهنام «سرمایهٔ انسانی» را توسعه دادهاند، که به مهارتهای موجود در کارگران، و نه ضرورتاً کاری که واقعاً انجام میدهند، ارجاع دارد. خب، بنده خبر دارم که واقعاً آقایان کار میکنند و مشغولند؛ هم ایشان و هم همکارانشان؛ و باید تشکّر کنیم از اینکه این کار را میکنند. اوّلاً تشکّر کنم از زحماتی که دوستان دارند در بخشهای مختلف میکشند، بخصوص در همین زمینهی مسائل اقتصاد مقاومتی که حالا اسم آقای جهانگیری را آوردیم، و ایشان در نقش ادارهکننده و فرماندهی قرارگاه این اقدام بزرگ، بنا است نقش ایفا کنند. من یک فرصتی دارم در این دیدار که اوّلاً تشکّر کنم از زحماتی که دوستان دارند در بخشهای مختلف میکشند، بخصوص در همین زمینهی مسائل اقتصاد مقاومتی که حالا اسم آقای جهانگیری را آوردیم، و ایشان در نقش ادارهکننده و فرماندهی قرارگاه این اقدام بزرگ، بنا است نقش ایفا کنند. بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید