آیا شعر انقلاب اسلامی به سبک ادبی رسیده است؟

ایشان همچنین با اشاره به نقش لفظ و قالب در ارتقای هنر شعر، خاطرنشان کردند: باید با استفاده از الفاظ و قالبهای مستحکم و از نظر هنری در رتبه بالا، اشعار برجسته و قوی سروده شود تا برای سالیان متمادی ماندگار و تأثیرگذار باقی بماند. و در ادامه مکالمه آن و به بیان تصویر و پیچیدگی مهم تری می شود که شاید نتیجه گری از همان سطور آخر باشد و این که انسان از این مرحله نیز باید عبور کند و از راهی برود که به باغ فواص ختم شود.

کلمات تشنج – ریباس – غفلت و هستی دایره مراعات النظیری را بوجود آورده آند که ذهن را به طرف امور جنسی و شهوانی می کشید. آوردن مجموعه عناصر لفظی و معنایی دو مجموعۀ قبل به همراه روانتر شدن ذهن و زبان سهراب موجب این مسئله گشته است. به همین علت درصد شعرهای عاشقانه، به شدت کاهش پیدا کرده و شعرها بیشتر در خدمت بیان پیچیدگی های عرفانی ذهن شاعرند. چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد. یعنی از هیچ، یک از سطور شعر نمی توانیم به جنسیت و فردیت مخاطب پی ببریم و ظاهراً باز باید به همان نکته قدیمی برگردیم که شاعر گفتگو را با «منِ» شاعرانه خود برقرار کرده است، و اصولاً در پی انسان زمینی نبوده است تا با او از این همه دلتنگی ها صحبت کند.

به بوسه خواب مرگ را دوا کند، نمی کند ! زنی که به بیان شاعر در ابتدای خودش بود و دست بدوی او شبنم دقایق را به نرمی از تن احساس مرگ می چید. و ناپدیدتر از راه یک پرنده به مرگ؟ با ما همراه باشید تا این جملات انگیزه بخش را بخوانید و در صورت نیاز به کار بگیرید. از نظر جناب سعدی دوست خوب به کسی گفته می شود که نه تنها در لحظه های خوب و خوش شما همراه است، بلکه در لحظات سخت زندگی شما نیز بتواند برای شما ایجاد انگیزه و امید کند و هر زمان که زمین خوردید، دستتان را گرفته و مجدداً به شما کمک کند تا سرپا شوید.

امروز در این مقاله اشعار انگیزشی متفاوتی که به شما انگیزه و انرژی مثبت میدهند در تمام زمینه ها برایتان آورده ایم. شیوه روایت شعر شباهت تا می دارد به سطرهایی از منظومه «مسافر» که قبلاً مورد بررسی قرار دادیم، با این تفاوت که در اینجا اهمیت لفظ بر معنی پیشی گرفته است و شاعر بیشتر در پی بیان بازی های لفظی خویش است تا بیان صریح واقعیت. خطاطی زیبای زیر شامل دو بیت در مورد بیماری عشق یا مشکلات عشق است. شعر در مورد زیبایی های زندگی با متن های… من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم.

چه ادراکی از طعم مجهول نان و در مذاق رسالت تراوید. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است. در اسطوره های آریایی، انگور نماد باروری و زایش بوده است و از این جهت به زن تشبیه شده است و این که صفت اصلی زن باید باروری و زایش (فکری و مادی) باشد، نکته جالب در این سطر تقابل مرد و زن با یکدیگر در اسم و صفت است یعنی اساطیر در سطر اول در مقابل سرشاری خوشه انگور در سطر دوم قرار گرفته است و سهراب هر دو را به اندازه برابر برای نوع بشر لازم دانسته است.

تأکید بر این نکته که با وجود زلالی آب است که می توان عکس چهره را در آن دید و از آنجا که یک زالی در خدمت طبیعت است، باید آن را با گل آلود نکردن آب حفظ کرد. و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی کرد. که قدر معلم را نمی داند جز پروردگار! پدر و مادر نعمتهایی هستند که تا زمان وجودشان باید قدر آنها را دانست. قدر یقین است که سهراب به این معنی توجه داشته، عبارات و تعابیری نظیر «عافیت نور»، «سجود سبز محبت»، «خوشه بشارت» و «وضوح کبوتران» و «حوصله نورها» تعابیر مسیحی است.

با توجه به طرح سفر معنوی شاعر در این مجموعه می توان تغزل را جوانی شاعر دانست و یا تجربه ای که او در این زمینه داشته است و شاید این شعر توضیح همان سطر مجموعه «صدای پای آب» باشد که می گوید: «رفتم، رفتم تا زن – تا چراغ لذت». حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه محتوای اشعار مربوط به بیداری اسلامی باید، بصیرت امت اسلامی را تعمیق دهد، افزودند: در محتوای اشعار بیداری اسلامی به جهتگیریها و اهداف عالی این تحول بزرگ، راههای منتهی به این هدف عالی، و دشمنان و موانعی که آنها ایجاد میکنند، توجه ویژه و خاص شود.

غیر از معنی شعر شنیدستم که شهبازی کهنسال شما میتوانید شعر امید به صورت داستان را نیز در ستاره بخوانید. سپس از استفاده مناسب وقت می گوید و این که زندگی همان فاصله بین دو دیدار است و اگر غیر از این باشد، عمر تلف شده است. میان دو دیدار قسمت کنیم. استفاده از این تلمیح در این قسمت شعر شاید اشاره ای باشد به امور جنسی و این که چند ثانیه غفلت که همانند تشنج ریباس های نخستین است، همه خلقت انسان نیست. اولین حضور زن در این مجموعه در شعر آب و در این قسمت ذکر شده است استفاده تصویری بسیار زیبایی است در روند اصلی شعر و در جهت تحکیم پایه های استدلالات زیباشناسی خود.

1- مجموعه های آغازین شاعر، زن حضور کمرنگ و حتی می توان گفت نادری دارد. بعد از درگذشت نابهنگام فروغ، اکثر شاعران بزرگ برای او مرثیه هایی ساختند که از این میان شعر سهراب دارای ویژگی های منحصر به فردی است. به چه کارآیدت آن دل که به خوبان نسپاری؟ اصطلاح زیارت که بیشتر برای اماکن مقدّسی نظیر کعبه و بارگاه امامان بهکار میرود، بهخوبی نشانگر آن است که حافظ چه چهرهٔ مقدّسی نزد ایرانیان دارد. و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. شما میتوانید همرنگ جماعت شوید یا میتوانید دنیا را متحول کنید، ولی نمیتوانید جفتش را با هم انجام دهید.

این اثر در قرن شانزده یا هفده میلادی در کشور ایران خطاطی و خلق شده است. هر چند که مولوی در اثر مکتوبات خود گهگاهی در حال و هوای دو اثر منثور دیگر خود، سخن گفته است؛ اما باید گفت محتوای اکثر نامهها مربوط به امور دنیوی و رسیدگی به امورات مردم و سفارش به مسؤلان کشوری برای رسیدگی به درخواستهای مردم بوده است. واگر می خواهید موفق شوید باید حوایج نفسانی تان را بکاهید واز بردگی نفس نجات یابید . خوب، یک حرفی باید گفته شود که طرف استفاده کند؛ لفظ استوار، معنای خوب؛ اما در عین حال مثل همان بیت کذاییِ «حیرت دمیدهام گل داغم بهانهای است» خواهد شد.

حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم، و تر شد. حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم، و افتاد. تنها در دومین شعر این مجموعه است که رگه هایی از عاشقانه گویی و یا چیزی شبیه به آن دیده می شود که در صفحه بعد به تحلیل شعر می پردازیم. ¤ آیا شعر انقلاب اسلامی به سبک رسیده است؟ آیا شخص حافظ، معماری، البته به معنای معماریِ خوب، را می شناخته است؟

البته نباید از یاد برد که ترجمه شعرهای هانری هاینه و شیلر و بضعی شعرهای ریلکه و برشت تأثیر قابل ملاحظه خود را داشته است. یاد تو در دلم عجیب غوغا میکند؛ و چه کسی میداند که این غوغای بی صدا با قلبم چهها میکند؟ همیشه کودکی باد را صدا می کرد. اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا. در ادامه باز با همین زبان، شاعر به مکالمه خود ادامه داده و در انتها نیز می گوید که اگر وجودش از تابش عشق گرم شود، معشوق را در سرسبزی یک باغ خواهد نشاند. دو کمه ابتدا و بدوی که به عنوان صفت برای زن آمده اند، حکایت از فطرت پاک زن دارند که در آغاز بودن خویش بوده است و آلوده آلودگی های زندگی نشده است.

که یکی از این حوایج وخواستنی های مرد ، زن است . بطور خلاصه اینکه بیان اوستا پس از آن که اولین انسان مرد از گور او دو شاخه ریباس رویید که بهم متصل بودند و از این دو شاخه مشی و مشیانه یا آدم و حوای روایات اسلامی متولد گشتند. درباره این شعرها می توان گفت که شاعر هنوز آن جسارت را نیافته تا معشوق را با تمام اختصاصات وارد شعر کرده و درباره او بسراید. غزلیات دیوان بیدل که جلد اول کلیات آثار او را تشکیل می دهد بالغ بر 35 هزار بیت است. مجموع آثار این سخنپرداز و متفکر، به اهتمام و دقتی که شایستهٔ آن بود، تا سال ۱۳۴۱ شمسی طبع نشده بود.

به ما نشان داد. و آنک ما را غمش از جای ببردهست کجاست ؟ این مجموعه را شاید بتوان کاملترین مجموعه شعر سهراب به لحاظ پرورش و تکوین جهان بینی خاص او دانست. شاید بتوان این شعر را یکی از برجسته ترین شعرهای عاشقانه سهراب خواند. در اواخر مجموعه سهراب چند بند شعر را اختصاص داده است به بیان تغزلی از یک اتفاق که بین واقعیت و فرا واقعیت در نوسان است.

دیدگاهتان را بنویسید