آشنایی با انواع خاک

به عنوان مثال، وقتی گیاهان و جانوران می میرند و تجزیه می شوند، مواد مغذی ای را آزاد می کنند که به خاک برمی گردد. از کنار هم قرار گرفتن ذرات خاک، واحد بزرگتری با عنوان سنگدانه تشکیل میشوند. برخلاف آنچه همه تصور میکنند که این دریاچه مصنوعی و ساخته دست مهندسان است، قبلاً در این بخش، اراضی بسیار گودی وجود داشت که شاخهای از رودخانه کن جدا شده و به رودخانه لتمال کن که در مرز منطقه ۵ و ۲۲ قرار داشت، ریخته میشد، اما این رود همیشه جریان نداشت و در بهار، که رودخانه پر آب بود، شاخهای ایجاد میکرد و در زمینهای کشاورزی روان بود. از آنجا که آب این دریاچه فقط از طریق بارندگی تامین میشود، بهتر است زمانی از سال را برای بازدید انتخاب کنید که دریاچه پر آب باشد. حفرههای موجود در خاک ، توسط آب، هوا یا هر دو پر شده میشوند. خواص فیزیکی خاک، به ویژگیهایی نظیر رنگ، تخلخل، وزن مخصوص، محتوای آب، روانی، نفوذپذیری، تراکمپذیری، بافت، ساختمان و دیگر مشخصات ظاهری و ساختاری خاک گفته میشود.

«حد مایع» (Liquid Limit): حدی که با افزایش محتوای آب، رفتار خاک رسی از حالت خمیری به مایع تغییر میکند. «حالت نیمه جامد» (Semi-Solid State): در این حالت، سفتی ذرات ریز خاک، بیشتر از حالت خمیری بوده اما شکلپذیری آن به اندازه قابلتوجهی کمتر است. وزن حجمی خاک، چگالی تمام ذرات تشکیلدهنده آن (جامد و مایع) است. شنیدن این داستانها تجربهای ضروری در سفر به جزیره هنگام است. پس بهتر است چند روز از پاییز یا زمستان خود را برای بازدید از هنگام زیبا اختصاص دهید و با سفر به جزیره هنگام، ترنج قشم و نقش و نگارهای آن را از نزدیک ببینید. جزیره هنگام بافت سنتی دارد و تفریحات آن نیز رنگ و بوی اصالت میدهد؛ در این جزیره خبری از تفریحات مدرن مانند بانجی جامپینگ، تلهسیژ و ترن هوایی نیست. بین حالتهای خاک (مایع، خمیری، نیمه جامد و جامد)، مرزهایی وجود دارد که با عبور از آنها، رفتار و خواص خاک تغییر میکند. این شاخص، محدودهای از محتوای آب را نمایش میدهد که خاک، خاصیت خمیری خود را حفظ میکند. دانهبندی خاک، به عنوان یکی از معیارهای انتخاب ماده پرکننده برای خاکریز کنار جاده یا سدهای خاکریزی (خاکی یا سنگریزهای) مورد استفاده قرار میگیرد.

ساختمان قوی: ذرات به خوبی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و یک شکل مشخص را به وجود آوردهاند. کوچک بودن تخلخل، بیانگر تراکم بالا و بزرگ بودن آن، نشاندهنده تراکم پایین ذرات است. در این شرایط، لرزشهای ناگهانی (مانند زلزله) میتواند باعث افزایش تراکم خاک و پیامدهای ناگوار شود. آب این دریاچه بسیار شور بوده و بیشتر از رودخانههای زرینهرود، سیمینهرود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه میشده. خاکهایی با شاخص بیشتر از ۲۰، به عنوان مصالح ساختاری ضعیف در نظر گرفته میشوند. این مرزها با عنوان «حدود اتربرگ» (Atterberg limits) شناخته میشوند. ساختمانهای دانهای و گوهای بیشتر در افق A یافت میشوند. خاک متراکم تا متوسط ، شامل شن و ماسه متراکم تا متوسط یا رس های سخت با ضخامت بیشتر از ۳۰ متر جز خاک تیپ ۳ می باشند.سرعت موج برشی در خاک تیپ سه بین ۱۷۵ تا ۳۷۵ متر بر ثانیه است. کنار دریا که هستم بدون کفش روی شن های ساحل می دوم، شن های گرم شده با نور خورشید پاهایم را نوازش می کند و احساس خوشایندی به من دست می دهد. در این شرایط قسمت آخر مسیر تا کنار دریاچه کاملا غیرقابل عبور و خطرناک می شود و فقط ماشین های شاسی بلند و نیسان ها توانایی عبور از آن را دارند.

سیستم طبقهبندی USDA، انواع خاک را بر اساس میزان ذرات عبوری از الک شماره 10 (قطر 2 میلیمتر) را نمایش میدهد. طبقهبندی USCS، یکی از سیستمهای پرکاربرد در مهندسی ژئوتکنیک است که برای توصیف کیفیت خاک بر اساس بافت و اندازه ذرات مورد استفاده قرار میگیرد. توجه داشته باشید که طبقهبندی خاک بر اساس استاندارد AASHTO، بیشتر برای مقاصد راهسازی مورد استفاده قرار میگیرد. جدول زیر حروف مورد استفاده برای توصیف دانهبندی و روانی خاک را نمایش میدهد. به منظور توصیف ویژگیهای خاک، نسبت اجزای تشکیلدهنده و میزان مشارکت هر یک از اجزا در ترکیب آن، میتوان از پارامترهای مختلفی استفاده کرد. حد انقباض کاربرد کمتری نسبت به حدود مایع و خمیری دارد. تخلخل، نسبت حجم فضای متخلخل به کل حجم را نمایش میدهد. در صورتی که S بین 0 تا 1 باشد، حجم هوا (یا هر گاز دیگری) بر واحد حجم فضای متخلخل از اختلاف عدد 1 با S به دست میآید.

دیدگاهتان را بنویسید