آشنایی با انواع خاک

اگر حد روانی خاکی کمتر از ۴۰ و نشانه خمیری آن کمتر از ۱۰ باشد، خاک را A7 نام گذاری می کنند. لوم، خاکی است که بخش عمده آن از لای، رس یا ماسه تشکیل نشده باشد. اگر خاکی بیش از نیم سال خشک باشد و بدون اپی پدون مالیک باشد را خاک اریدی سول مینامند و به معنی خاک های بیابانی، خاکهای بیابانی قرمز رنگ، سیرزوم، سولونچاک، بعضی از خاک های قهوه ای یا قهوه ای متمایل به قرمز و خاک های سولونتز است و در زبان لاتین به معنی خشک است. اهمیت تیپ بندی و تعیین نوع خاک در ساختمان سازی به این علت است که وزن ساختمان و اثر نیروهای طبیعی نظیر زلزله بر سازه به خاکی که ساختمان بر روی آن قرار دارد، منتقل شده و مقاومت خاک بستر در میزان تحمل این نیروها بسیار حائز اهمیت است. قسمت غربی این جزیره متعلق به اندونزی و بقیه خاک آن را پاپوا گینه نو تشکیل می دهد.

در اثر انفجار آتشفشانهای گازدار ، فرورفتگیهایی در زمین بوجود میآیند که اگر این فرورفتگیها با آب پر شوند تشکیل دریاچهای را میدهد که به آن ، (Maar) میگویند. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و اسکله امیرآباد استان مازندران در گفتگو با مسئولین این منطقه از نزدیک در جریان ظرفیتها و مشکلات این بندر در مسیر رسیدن به سطح مطلوب و تکمیل تمامی ظرفیتهای آن قرار گرفت. در صورتی که S بین 0 تا 1 باشد، حجم هوا (یا هر گاز دیگری) بر واحد حجم فضای متخلخل از اختلاف عدد 1 با S به دست میآید. سریال جزیره که یک مجموعه فانتزی و آرمانشهری است، اقتباسی از روی کتابی به همین نام نوشته آلدوس هاکسلی، نویسنده مشهور بریتانیایی خواهد بود. بدون ساختمان: افق خاک مانند یک توده بزرگ سیمانی دیده میشود یا ذرات بدون چسبیدن در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند(مانند ماسه خالص). دانستن این موضوع که آب این دریاچه مصنوعی بزرگ از کجا و چگونه تأمین میشود، خالی از لطف نیست. این مقدار برای ماسههای کوارتزی برابر با 2650 کیلوگرم بر متر مکعب است. «حد مایع» (Liquid Limit): حدی که با افزایش محتوای آب، رفتار خاک رسی از حالت خمیری به مایع تغییر میکند.

«حد خمیری» (Plastic limit): حدی که در آن، با کاهش محتوای آب، رفتار خاک از حالت خمیری به حالت نیمه جامد تغییر میکند. مانند هر ساحل دیگر، موجودات دریایی را میتوان در ساحل شیشهای مشاهده کرد. به عبارت دیگر، با افزایش محتوای آب در این حد، حجم و شکلپذیری افزایش مییابد. در اثر زلزلهای در سال 1318، مسیر آب چشمه در این مکان مسدود شده که باعث خلق این دریاچه زیبا شده است. برخی از مورخان اعتقاد دارند که آشوراده همان جزیره آبسکون بودهاست که در زمان حمله مغول به ایران، سلطان محمد خوارزمشاه به این جزیره گریخت و همانجا در سال ۱۲۲۰ میلادی درگذشت. در چند سال گذشته هیچ امکانات اقامتی در هنگام وجود نداشت و برخی از مردم محلی پذیرای مسافران بودند. زیتون، خرزبره و انار عملکرد خوبی در خاک های قلیایی دارند. قابلیت کشاورزی خاک های رسوبی بافت ریز: این نوع از خاک چنانچه شور نباشد انواع مختلف گیاهان از قبیل گندم، جو، چغندر، سبزی ها و درختان میوه در آن به خوبی رشد کرده، محصول می دهند.

خاکهای اسکلتی به خاکهایی اطلاق میگردد ک در حدود 75% آن را دانههایی بزرگتر از 2 میلیمتر از قبیل قلوه سنگ، دیگ و شن تشکیل میدهند. وجود ترک، بافت، ساختمان، منحنی دانهبندی، روانی، رنگ، لایهبندی، حفرههای قابل رویت، عمق لایه تا لایههای نفوذناپذیر (سنگ بستر یا کفه رسی) و ویسکوزیته سیال، پارامترهای موثر در اندازهگیری نفوذپذیری هستند. لایه R نیز لایه سنگ بستر است. لایهA ، لایه بالایی و نزدیک ترین لایه به سطح است. خاک های قلیایی معمولا در سطح وسیعی دیده نمی شود بلکه به صورت لکه هایی با خاک های شور وجود دارد. «حالت نیمه جامد» (Semi-Solid State): در این حالت، سفتی ذرات ریز خاک، بیشتر از حالت خمیری بوده اما شکلپذیری آن به اندازه قابلتوجهی کمتر است. چگالی خاک، به جنس ذرات تشکیلدهنده آن بستگی دارد. نرخ تحکیم به نفوذپذیری خاکها بستگی دارد. بین حالتهای خاک (مایع، خمیری، نیمه جامد و جامد)، مرزهایی وجود دارد که با عبور از آنها، رفتار و خواص خاک تغییر میکند.

دیدگاهتان را بنویسید